sTANOVY

STRANY

 

Slovensko na prvom mieste

STANOVY

POLITICKEJ STRANY

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

PRVÁ HLAVA

Vznik strany, názov, sídlo, programové ciele, územná pôsobnosť a právne postavenie

Článok 1
Vznik strany

Politická strana  NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  je založená podľa Ústavy SR a zákona o politických stranách a politických hnutiach. Vznikla registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Článok 2

Názov, skratka a sídlo strany

 1. Názov politickej strany je  NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI.
 2. Skratka názvu politickej strany NK/NEKA. (ďalej len: „NK/NEKA“, „strana“)
 3. Strana používa symboly, ktorými sú názov strany NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI alebo v  skratke NK/NEKA a znak strany.
 4. Sídlom strany je Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava.

Článok 3

Programové ciele

 1. Strana NK/NEKA je stranou občanov Slovenskej republiky, ktorí vyznávajú princípy demokracie, spravodlivosti a právneho štátu.
 2. Strana NK/NEKA sa opiera o historické odkazy  Cyrilo-Metodských tradícií, národnouvedomovacieho, národnooslobodzovacieho a demokratizačného zápasu slovenského národa, ale aj o novodobé odkazy vychádzajúce z budovania Slovenskej republiky ako samostatného a zvrchovaného štátu.
 3. Politika strany NK/NEKA stojí na troch základných, historicky overených pilieroch – národnom, sociálnom a kresťanskom. Politika strany zároveň rešpektuje rôznorodosť  vierovyznania, opodstatnené práva národnostných, etnických a ďalších menšín.
 4. Slovenská republika dosiahla základné štandardy pluralitnej demokracie s rozvinutou trhovou ekonomikou. Strana usiluje o ďalšie prehlbovanie funkčnosti a efektivity fungovania štátu, prehlbovanie jeho demokratických prvkov,  plného využitia vnútorného potenciálu Slovenska, ako i o optimalizáciu sociálneho, zdravotného a vzdelávacieho systému.
 5. Strana NK/NEKA v politickom priestore  presadzuje komunikatívnosť a občiansku  rozvahu. Usiluje, aby kľúčové opatrenia zamerané  na riešenie problémov Slovenskej republiky  vznikali na základe vyváženého a pokojného  dialógu rozhodujúcich politických síl a aby sa, v záujme dlhodobej realizácie, prijímali formou ústavných zákonov.
 6. Strana NK/NEKA sa  plne zasadzuje o naplnenie základných atribútov práva na život v súlade s platnými zákonmi. Bude trvale podporovať platnú ústavnú definíciu manželstva a rodiny.
 7. Strana NK/NEKA plne rešpektuje princípy trhového hospodárstva a podporuje formovanie zdravej hospodárskej súťaže. V oblastiach, kde trh zlyháva alebo  nedostatočne plní svoju regulačnú funkciu, podporuje primerané regulačné opatrenia zo strany štátu. Štát aj v podmienkach trhovej ekonomiky musí efektívne plniť svoje základné funkcie v záujme občanov. Strana bude presadzovať boj proti korupcii  vo všetkých oblastiach spoločenského života.
 8. Cieľom politickej činnosti strany NK/NEKA je napomáhať rozvoju regiónov, jednotlivých obcí a komunít, posilňovaniu miestnych a regionálnych samospráv a vytváranie podmienok pre ich spoluprácu nielen vo vnútri štátu, ale aj v medzinárodnej spolupráci.
 9. Cieľom politickej činnosti strany NK/NEKA je podpora nezávislých kandidátov, ktorí o to požiadajú a budú schválení Predsedníctvom strany.

Článok 4

Územná pôsobnosť a právne postavenie strany

 1. Strana vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
 2. Strana je právnickou osobou. Je dobrovoľným združením občanov SR, ktoré vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade so svojimi stanovami a programovými cieľmi. Jednotlivé organizačné zložky strany sú oprávnené konať a vystupovať voči iným subjektom iba v rozsahu určenom týmito stanovami.

DRUHÁ HLAVA
Členstvo v strane

Článok 5

Podmienky vzniku členstva

 1. Členstvo v strane je dobrovoľné. Členom strany sa môže stať každý štátny občan SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný a súhlasí s programom a Stanovami strany.
 2. Uchádzač o členstvo v strane podáva písomnú žiadosť o prijatie za člena strany (Ďalej len „Prihláška“ ), ktorú doručí priamo miestne príslušnému Okresnému predsedovi alebo Krajskému predsedovi, ktorý ju so stanoviskom postúpi na rozhodnutie o registrácii Predsedníctvu strany. Odmietnutie registrácie má účinok neschválenia členstva. V osobitných prípadoch môže byť prihláška za člena strany doručená aj priamo Predsedníctvu strany.
 3. Členstvo v inej politickej strane alebo politickom hnutí vylučuje členstvo v strane.
 4. Predsedníctvo strany vedie evidenciu členov strany v rozsahu údajov uvedených v prihláške. Súčasťou evidencie je aj členom vlastnoručne podpísaná  Prihláška, v ktorej musia byť uvedené, okrem iných, tieto informácie:
 5. meno a priezvisko,
 6. dátum narodenia a rodné číslo,
 7. trvalé bydlisko,
 8. vzdelanie,
 9. povolanie / zamestnávateľ,
 10. záujmy, ostatné odborné spôsobilosti a znalosti žiadateľa o členstvo, ktorými môže prispieť k napĺňaniu programových cieľov strany,
 11. čestné vyhlásenie žiadateľa o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti a o tom, že ku dňu podania prihlášky nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia, o jeho súhlase so stanovami a s programom strany a o skutočnosti, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v politickej strane vyžaduje zákon,
 12. kontakt /tel. č., mobil, e-mail/.

 

Článok 6
Druhy členstva

 Člen:

Riadnym členom strany je každý štátny občan SR podľa podmienok uvedených v bode 1. článku 5 týchto stanov.

 

 1. Aktivisti a sympatizanti strany:

Aktivistom a sympatizantom strany môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a ktorému je blízky program strany a zároveň sa dobrovoľne zapája do jej činnosti.

 

Článok 7

Práva a povinnosti členov

 

 1. Člen strany má právo najmä:
 1. voliť a byť volený, alebo menovaný do orgánov strany spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
 2. byť navrhnutý a volený za kandidáta strany na volené ústavné funkcie a funkcie do orgánov územnej samosprávy,
 3. spolupracovať na príprave dokumentov strany, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu strany ktorémukoľvek orgánu strany,
 4. na všetky informácie a účasť na slobodnej diskusii o všetkých otázkach činnosti strany,
 5. obracať sa na ktorýkoľvek príslušný orgán strany s politickými a organizačnými otázkami a má právo na odpoveď do 60 pracovných dní,
 6. byť podporovaný v činnostiach, ktoré koná v záujme strany a v súlade s jej Stanovami a programom,
 7. slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť strany a na prácu jednotlivých funkcionárov strany,
 8. zúčastniť sa na rokovaní straníckych orgánov pokiaľ prerokovávajú jeho záležitosti súvisiace so zánikom jeho členstva v strane,
 9. prerušiť členstvo spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
 10. ukončiť členstvo v strane spôsobom ustanoveným týmito stanovami.
  1. Člen strany má povinnosť:
 11. dodržiavať a presadzovať základné princípy programu strany, stanovy a štatúty strany,
 12. zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré prijal,
 13. oznamovať Okresnému predsedovi a Tajomníkovi strany všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za účelom ich evidencie,
 14. vedome neohrozovať záujmy strany pri plnení jej programových cieľov.

 

 

Článok 8
Zánik členstva

 

 1. Členstvo v strane zaniká:
 2. úmrtím člena,
 3. písomným oznámením o vystúpení zo strany, a to dňom doručenia príslušnej okresnej organizácii,
 4. vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia, a to dňom vzniku členstva,
 5. stratou občianstva SR a to dňom straty,
 6. Zánikom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
 7. právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia,
 8. vylúčením zo strany.
 9. Dôvodom na vylúčenie zo strany je:
 10. právoplatné odsúdenie člena strany za úmyselný trestný čin,
 11. predloženie nepravdivého čestného vyhlásenia žiadateľa o členstvo v strane o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti,
 12. konanie člena strany, ktoré poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany,
 13. kandidatúra člena na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislý kandidát bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu strany, ktorý je oprávnený schvaľovať kandidátne listiny na verejné funkcie.
 14. O vylúčení člena zo strany rozhoduje Predsedníctvo strany. Rozhodnutie o vylúčení zo strany musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo člen odvolať sa do 14 kalendárnych dní od doručenia na rozhodcovskú komisiu. Odvolanie má odkladný účinok.

 

 

Článok 9

Prerušenie a pozastavenie členstva

 

 1. Členstvo v strane môže byť prerušené na základe písomnej žiadosti člena o prerušenie členstva doručenej príslušnej okresnej organizácii strany, zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie. O žiadosti o prerušenie členstva rozhoduje príslušná okresná organizácia strany. V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré požiadal člen o prerušenie členstva, oznámi písomne túto skutočnosť príslušnej okresnej organizácii strany, pričom sa členstvo obnovuje dňom doručenia tohto oznámenia. Počas prerušenia členstva, nesmie takýto člen strany kandidovať na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislý kandidát, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu strany, ktorý je oprávnený schvaľovať kandidátne listiny na verejné funkcie. Počas prerušenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.
 2. Členstvo v strane je pozastavené vždy, keď je člen strany ustanovený do štátnej alebo verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo v politickej strane alebo hnutí. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.

TRETIA HLAVA

Organizačná štruktúra strany, orgány a spôsob ich ustanovenia

Článok 10

Organizačné stupne strany

Organizačnými stupňami strany sú:

 1. ústredie,
 2. krajská organizácia,
 3. okresná organizácia,

 

 

Článok 11

Orgány strany

 

Strana má nasledovné orgány:

 1. Republikový snem (členovia Predsedníctva, členovia Rozhodcovskej komisie, členovia Revíznej komisie, Krajskí predsedovia, Okresní predsedovia)
 2. Republikové grémium (členovia Predsedníctva, Krajskí predsedovia)
 3. Predsedníctvo (Predseda, 1.Podpredseda, Tajomník, Hovorca, Podpredsedovia)
 4. Revízna komisia,
 5. Rozhodcovská komisia.

 

 

Článok 12
Republikový snem strany

 

 1. Najvyšším orgánom strany je Republikový snem, ktorý má najmenej 45 členov s právom hlasovať. Členom Republikového smenu môže byť iba člen strany.  Republikový snem zvoláva predseda spravidla raz za štyri roky. Republikový snem sa uskutoční vždy po voľbách do Národnej rady SR, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uskutočnení  volieb.  Grémium  môže rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho Republikového snemu a jeho programe, ak sa na tom uznesie najmenej nadpolovičná väčšina  jeho členov. Členmi Republikového snemu s právom hlasovať sú:  členovia  Predsedníctva,  Krajskí predsedovia, Okresní predsedovia, členovia Revíznej komisie a členovia Rozhodcovskej  komisie.
 2. Republikový snem ako najvyšší orgán strany určuje strategickú vnútropolitickú líniu a zahraničnopolitickú orientáciu strany.
 3. Republikový snem strany rozhoduje najmä o:
 4. zmenách stanov strany, nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
 5. voľbe a odvolaní Predsedu strany, 1. Podpredsedu strany a Tajomníka strany, dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov
 6. voľbe a odvolaní Podpredsedov strany, nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
 7. voľbe a odvolaní Predsedu Revíznej komisie, nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
 8. voľbe a odvolaní Predsedu Rozhodcovskej komisie, nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
 9. voľbe a odvolaní Hovorcu, nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
 10. programe a politike strany, nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
 11. zrušení strany dobrovoľným zrušením, zlúčením s inou politickou stranou a politickým hnutím, dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
 12. vymenovaní likvidátora v prípade rozhodnutia o zrušení strany dobrovoľným zrušením, dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
 13. o ďalších otázkach podľa schváleného programu snemu a o záležitostiach, ktoré patria do jeho výlučnej právomoci podľa zákona, dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.
 14. Ak je predmetom rokovania Snemu voľba členov orgánu strany alebo voľba funkcionára strany, funkčné obdobie doterajších členov orgánu strany alebo funkcionára strany končí zvolením nových členov orgánov strany alebo funkcionára strany; to neplatí pre funkciu člena štatutárneho orgánu.
 15. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov snemu.
 16. Snem rozhoduje uznesením. Uznesenie snemu je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov snemu, pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak.
 17. Snem môže v odôvodnených mimoriadnych prípadoch rozhodovať aj formou per rollam. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne alebo s použitím nástrojov elektronickej komunikácie spôsobom uvedeným v štatúte strany.

 

 

 

Článok 13

Republikové grémium strany

 

 1. Republikové grémium strany je najvyšším výkonným orgánom strany, medzi Republikovými snemami strany.  Plní úlohy uložené snemom a zabezpečuje plnenie programu strany.
 2. Členmi  Republikového grémia  strany sú   členovia Predsedníctva, Krajskí predsedovia. Rokovania Grémia sa so súhlasom Predsedu strany a 1. Podpredsedu strany zúčastňujú prizvaní hostia.
 3. Republikové grémium rozhoduje uznesením. Uznášania schopné je, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov s právom hlasovať. Na prijatie platného uznesenia a rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 4. Rokovanie Republikového grémia  zvoláva Predseda strany, 1.Podpredseda alebo nimi  poverený člen Predsedníctva. Republikové grémium  zasadá spravidla raz za tri mesiace.
 5. Republikové grémium strany najmä:
 6. a) určuje postup pri plnení programu strany
 7. b) schvaľuje na návrh Predsedu strany kandidátne listiny strany pre voľbu prezidenta SR, voľby do NR SR a EP. Kandidátne listiny podpisujú Predseda a 1. Podpredseda  spoločne.
 8. c) na základe návrhu Krajských predsedov schvaľuje  nominácie na kandidátov predsedov VÚC a kandidátov na  voľby  primátorov krajských miest. Kandidátne listiny podpisuje predseda alebo 1. podpredseda samostatne.
 9. d) na základe návrhu Krajských predsedov schvaľuje  nominácie na kandidátov na  voľby  primátorov miest a starostov obcí a kandidátov na poslancov pre mestské a obecné zastupiteľstvá. Kandidátne listiny podpisuje predseda alebo 1. podpredseda samostatne.
 10. d) prerokúva návrh kandidátnej listiny strany pre voľby do Národnej rady SR,  ktorú na jeho rokovanie predkladajú spoločne Predseda strany a 1. Podpredseda strany
 11. e) schvaľuje kandidátov   strany na ústavné a ďalšie funkcie, ktoré si vyhradí
 12. f) schvaľuje na návrh Predsedu strany vytvorenie tieňového kabinetu a jeho členov
 13. g) schvaľuje interné smernice, štatúty
 14. h) schvaľuje rozpočet strany na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá Tajomník
 15. i) rozhoduje o vytvorení Okresných organizácií strany, menuje a odvoláva Okresných predsedov
 16. j) schvaľuje vytvorenie poradných orgánov strany
 17. k) rozhoduje o zlúčení alebo zrušení Okresných organizácií.

 

 1. Republikové grémium môže v odôvodnených mimoriadnych prípadoch rozhodovať aj formou per rollam. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne alebo s použitím nástrojov elektronickej komunikácie spôsobom uvedeným v štatúte strany.

 

 

 

Článok 14

Predsedníctvo strany

 

 

 1. Je najvyšším operatívnym orgánom strany. Tvoria ho: Predseda, 1. Podpredseda, tajomník, Hovorca a Podpredsedovia. Má najmenej 17 členov.
 2. Členovia predsedníctva strany určení spoločne Predsedom a 1. Podpredsedom   zastupujú stranu navonok pri zásadných politických rokovaniach.
 3. Vedie register členov strany.
 4. Za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu.
 5. Predsedníctvo   zvoláva Predseda alebo na základe poverenia Tajomník strany vždy, keď je to potrebné na riešenie aktuálnych otázok činnosti strany medzi zasadnutiami Republikového grémia, resp. úloh, ktoré vyplynú z poverenia Republikového snemu.
 6. Predsedníctvo berie na vedomie odstúpenie z funkcií Republikového grémia. Predsedníctvo  môže v prípade potreby kooptovať členov Republikového grémia  na obdobie  do najbližšieho konania Republikového snemu strany, ktorý kooptáciu potvrdí, alebo namiesto nich zvolí nových členov Grémia.
 7. Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Predsedníctvo  je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo  rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu strany.
 8. Do pôsobnosti predsedníctva patrí najmä:
 9. zvolávať zasadnutie Republikového snemu a Republikového grémia
 10. určovať postup pri plnení programových cieľov a programu strany,
 11. menovať a odvolávať na návrh predsedu strany Krajských predsedov strany,
 12. schvaľovať na návrh predsedu strany vznik tieňovej vlády, resp. ministerského klubu, pričom na návrh predsedu strany volí a odvoláva predsedu tieňovej vlády alebo ministerského klubu a jednotlivých členov tieňovej vlády,
 13. schvaľovať, meniť a ukončovať platnosť koaličnej zmluvy uzatvorenej na základe výsledkov volieb do NR SR,
 14. vysloviť nedôveru verejným funkcionárom a nominantom strany vo verejnej a inej funkcii,
 15. rozhodovať o vylúčení toho člena zo strany, ktorý ako zvolený kandidát strany do NR SR alebo do Európskeho parlamentu nevstúpi alebo vystúpi z poslaneckého klubu, alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany, alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany,
 16. Uznesením na návrh Revíznej komisie schvaľuje ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a rozhoduje o všetkých záležitostiach strany, ktoré nie sú stanovami alebo zákonom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov strany
 17. rozhodovanie o dôležitých záležitostiach strany, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov, v prípade potreby môže Predsedníctvo strany poveriť plnením niektorej zo svojich kompetencií
 18. Predsedníctvo strany môže v odôvodnených mimoriadnych prípadoch rozhodovať aj formou per rollam. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne alebo s použitím nástrojov elektronickej komunikácie spôsobom uvedeným v štatúte strany.

 

 

 

Článok 15

Predseda, 1. Podpredseda, Podpredsedovia a Tajomník strany

 

 1. Predseda je štatutárnym orgánom strany a súčasne predstaviteľom strany, ktorý riadi politickú činnosť strany a zastupuje stranu pri presadzovaní jej programových cieľov. Predseda je členom predsedníctva. V čase neprítomnosti Predsedu strany vykonáva pôsobnosť Predsedu strany 1. Podpredseda. Predsedu volí a odvoláva Republikový snem strany. Predseda za svoju činnosť zodpovedá Snemu.
 2. Do pôsobnosti Predsedu okrem iného patrí aj:
 3. zvolávať a viesť zasadnutia predsedníctva,
 4. predkladať Republikovému snemu správu o politickej činnosti strany,
 5. reprezentovať stranu doma a v zahraničí,
 6. koordinovať vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity strany,
 7. navrhovať Republikovému snemu kandidátov na voľbu 1. Podpredsedu, Podpredsedov, Tajomníka,  Predsedov Revíznej komisie a Predsedov Rozhodcovskej komisie
 8. Medzi zasadnutiami Republikového snemu, Republikového grémia a Predsedníctva pri odstúpení z funkcie 1. Podpredsedu, Podpredsedov, Tajomníka,  Krajských predsedov strany, Predsedu Revíznej komisie a Predsedu Rozhodcovskej komisie, kooptovať náhradníkov z radov členov strany, alebo poverovať iného funkcionára príslušnou agendou až do doby, kým nerozhodne príslušný orgán strany,
 9. riadiť zasadnutia Predsedníctva a zasadnutia Republikového grémia. Pri hlasovaní  Republikového snemu, Predsedníctva  a Republikového grémia  v prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas Predsedu strany

 

 1. Podpredseda je štatutárnym orgánom strany. V čase neprítomnosti Predsedu strany vykonáva pôsobnosť Predsedu strany a ako Podpredsedovia na základe uznesenia Predsedníctva koordinuje vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity v rámci zverenej oblasti.
 2. Tajomník strany je člen Predsedníctva. Do pôsobnosti Tajomníka okrem iného patrí aj:
  1. a) vedenie riadnej evidencie členov strany
  2. b) administratívne koordinovanie činnosti Predsedníctva
  3. c) archivovanie finančných podkladov strany a podkladov pre Ročnú účtovnú závierku
  4. d) administratívne spracovávanie Výročnej správy strany
  5. e) archivovanie iných dokumentov strany
 3. Hovorca strany plní pokyny Predsedu strany a 1.Podpredsedu strany pre prácu s médiami a propagovaním strany.
 4. Podpredsedovia strany sú členmi Predsedníctva. Podpredsedovia na základe uznesenia Predsedníctva koordinujú vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity v rámci zverenej oblasti
  •  
  •  

 

Článok 16

Revízna komisia

 

 1. Revízna komisia je kontrolný orgán. Revízna komisia  dohliada na hospodárenie strany, hospodárnosť a efektívnosť  vynakladania finančných prostriedkov  a nakladanie s majetkom strany. Na návrh Tajomníka prekováva Ročnú účtovnú závierku strany a Výročnú správu strany. Svoj návrh na schválenie  uvedených dokumentov predkladá Republikovému snemu strany na rozhodnutie.
 2. Revízna komisia má troch členov. Predsedu Revíznej komisie a dvoch členov na návrh Predsedu alebo 1. Podpredsedu strany volí a odvoláva Republikový snem strany. Členom Revíznej komisie môže byť len člen strany. Členom Revíznej  komisie nemôže byť člen Republikového Grémia ani člen Rozhodcovskej  komisie strany. Funkčné obdobie členov Revíznej  komisie  je 4 roky  a končí sa zvolením nových členov. Opätovná voľba je možná. Ak počas funkčného obdobia klesne počet členov  o jedného, môžu zvyšní dvaja členovia  kooptovať jedného člena komisie až do konania riadneho riadnej voľby, ktorá kooptáciu potvrdí alebo zvolí iného člena komisie.
 3. Revízna  komisia zasadá podľa potreby  najmenej však  raz za pol roka.
 4. Revízna komisia je uznášaniaschopná len ak sú prítomní všetci jej členia. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dvaja členovia.

 

 

Článok 17

Rozhodcovská komisia

 

 1. Rozhodcovská komisia má troch členov. Predsedu Rozhodcovskej komisie a dvoch členov na návrh Predsedu alebo 1. Podpredsedu strany volí a odvoláva Republikový snem strany. Členom Rozhodcovskej komisie môže byť len člen strany. Členom Rozhodcovskej  komisie nemôže byť člen Republikového Grémia ani člen Revíznej  komisie strany. Funkčné obdobie členov Rozhodcovskej  komisie  je 4 roky  a končí sa zvolením nových členov. Opätovná voľba je možná. Ak počas funkčného obdobia klesne počet členov  o jedného , môžu zvyšní dvaja členovia  kooptovať jedného člena komisie až do konania riadneho riadnej voľby, ktorá kooptáciu potvrdí alebo zvolí iného člena komisie.
 2. Rozhodcovská komisia zasadá podľa potreby  najmenej však  raz za pol roka.
 3. Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná len ak sú prítomní všetci jej členovia. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dvaja členovia.

 

 

Článok 18
Krajská organizácia

 

 1. Krajská organizácia pôsobí na území kraja  podľa územnosprávneho usporiadania SR. Skladá sa z okresných organizácií strany.
 2. Krajská organizácia nemá právnu subjektivitu, nemôže nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním  ani nadobúdať iné majetkové práva. Krajská organizácia nemôže konať a zaväzovať sa v mene strany.
 3. Činnosť krajskej organizácie sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje Republikové grémium.
 4. Orgánom krajskej organizácie je Krajské grémium, ktoré riadi  činnosť v rámci kraja. Krajské grémium tvoria príslušný Krajský predseda strany  a príslušní Okresní predsedovia strany
 5. Krajský predseda strany je výkonný a politický predstaviteľ strany na úrovni kraja, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá Republikovému grémiu. Krajský predseda strany usmerňuje  činnosť okresných organizácií prostredníctvom Okresných predsedov.
 6. Zasadnutie Krajského grémia zvoláva Krajský predseda strany alebo jeho zástupca. Krajské grémium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov s právom hlasovať. Rozhoduje uznesením, ktoré musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas Krajský predseda strany.
 7. Krajské grémium schvaľuje  politické a volebné koalície v kraji, kandidátku pre voľby do zastupiteľstva VÚC.
 8. Navrhuje Republikovému grémiu strany   nominácie na kandidátov predsedov  VÚC a kandidátov na voľby primátorov krajských miest.

 

 

Článok 19

Okresná organizácia

 

 1. Okresná organizácia pôsobí na území príslušného  okresu podľa územnosprávneho usporiadania SR.
 2. Okresná  organizácia nemá právnu subjektivitu, nemôže nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním  ani nadobúdať iné majetkové práva. Okresná organizácia nemôže konať a zaväzovať sa v mene strany.
 3. Vznik okresnej organizácie schvaľuje Republikové grémium, ktoré môže rozhodnúť aj o zlúčení alebo zrušení okresných organizácií. Okresná organizácia môže vzniknúť, ak je okres zastúpený aspoň jedným členom strany
 4. Činnosť okresnej organizácie sa riadi podľa štatútu, ktorý schvaľuje Republikové grémium.
 5. Najvyšším orgánom okresnej organizácie je Okresné grémium. Okresné grémium zvoláva Okresný predseda strany ak je okres zastúpený aspoň 3 členmi.
 6. Okresné grémium najmä :
 7. určuje stratégiu politiky strany na úrovni okresu
 8. prerokováva správu o činnosti organizácie počas funkčného obdobia
 9. rokuje a rozhoduje o ďalších otázkach podľa svojho schváleného programu
 10. Okresné grémium je uznášaniaschopné, ak sa rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. Delegátmi Okresného grémia strany sú Okresný predseda strany a ďalší členovia strany ako zástupcovia jednotlivých miest a obcí v danom okrese. Zástupcov jednotlivých miest a obcí v okrese do grémia volia členovia strany s trvalým pobytom v mestách a obciach daného okresu absolútnou väčšinou.
 11. Okresné grémium rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.
 12. Okresný predseda strany je výkonný a politický predstaviteľ strany v danom okrese.  Koordinuje činnosť členov strany v okrese, zabezpečuje informovanosť o opatreniach a politike republikových orgánov strany.
 13. Okresný predseda, prípadne ním určený zástupcovia zabezpečujú spätnú väzbu a tok informácií smerom od Krajského predsedu strany k členskej základni strany a späť, spravidla v nadväznosti  na rokovanie Krajského grémia strany.

 

 

Článok 20

Vnútorná organizačná štruktúra

 

 1. Strana vydá pre úpravu vnútornej organizačnej štruktúry strany, pravidiel hospodárenia a organizáciu samotnej činnosti strany záväzné interné smernice – štatúty.
 2. Interné smernice – štatúty schvaľuje Republikové grémium strany.

ŠTVRTÁ HLAVA
Zásady hospodárenia strany

ČLÁNOK 21

Hospodárenie strany

 

 1. Príjmami strany sú:
 2. príjmy z darov členov strany,
 3. príjmy z darov nečlenov strany a iných bezodplatných plnení,
 4. príjmy z dedičstva,
 5. príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
 6. príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
 7. podiely na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti,
 8. výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
 9. príjmy z pôžičiek a úverov,
 10. príspevky zo štátneho rozpočtu,
 11. iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
 12. Výdavkami strany sú náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 13. Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet strany sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
 14. Dar poskytnutý strane na konkrétny účel môže strana použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom darcu.
 15. Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 16. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia

PIATA HLAVA
Zrušenie a zánik strany

 

ČLÁNOK 22
Zrušenie strany

 

 1. Strana sa zrušuje
 2. dobrovoľným zrušením,
 3. zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím,
 4. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 5. právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany,
 6. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
 7. z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
 8. O zrušení strany podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto čl. rozhoduje Republikový snem.
 9. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.

 

 

ČLÁNOK 23
Zánik strany

 

 1. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán.
 2. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 3. Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením bez likvidácie alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva štatutárny orgán strany do 5 dní od zrušenia strany.
 4. Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia strany. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.

 

 

 

ČLÁNOK 24

Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom

 

 1. V prípade zrušenia strany likvidáciou, snem, ktorý rozhodne o zrušení strany zároveň tým istým rozhodnutím vymenuje likvidátora a určí výšku jeho odmeny.
 2. Likvidátorom môže byť iba fyzická osoba.
 3. Likvidátor vykoná likvidáciu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 4. Likvidátor robí v mene strany len úkony smerujúce k likvidácii strany.
 5. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor plní záväzky strany, uplatňuje pohľadávky strany a prijíma plnenia, zastupuje stranu pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Likvidátor môže uzavierať nové zmluvy len v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov.
 6. Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku.
 7. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem.

PIATA HLAVA
Zrušenie a zánik strany

 

ČLÁNOK 22
Zrušenie strany

 

 1. Strana sa zrušuje
 2. dobrovoľným zrušením,
 3. zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím,
 4. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 5. právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany,
 6. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
 7. z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
 8. O zrušení strany podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto čl. rozhoduje Republikový snem.
 9. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.

 

 

ČLÁNOK 23
Zánik strany

 

 1. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán.
 2. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 3. Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením bez likvidácie alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva štatutárny orgán strany do 5 dní od zrušenia strany.
 4. Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia strany. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.

 

 

 

ČLÁNOK 24

Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom

 

 1. V prípade zrušenia strany likvidáciou, snem, ktorý rozhodne o zrušení strany zároveň tým istým rozhodnutím vymenuje likvidátora a určí výšku jeho odmeny.
 2. Likvidátorom môže byť iba fyzická osoba.
 3. Likvidátor vykoná likvidáciu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 4. Likvidátor robí v mene strany len úkony smerujúce k likvidácii strany.
 5. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor plní záväzky strany, uplatňuje pohľadávky strany a prijíma plnenia, zastupuje stranu pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Likvidátor môže uzavierať nové zmluvy len v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov.
 6. Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku.
 7. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem.

ŠIESTA HLAVA
Záverečné ustanovenia

Článok 25

Konanie v mene strany

 

V mene strany koná a podpisuje Predseda strany a 1. Podpredseda strany, každý samostatne, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis a presné označenie funkcie.

 

 

 

Článok 26

Postup pri zmene a dopĺňaní stanov

 

 1. Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia Republikového snemu prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov snemu a to formou samostatných písomných a riadne očíslovaných dodatkov.
 2. Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže Republikový snem prijať rozhodnutie o vydaní úplného znenia stanov.
 3. Riadnym zaregistrovaním týchto stanov sa rušia doposiaľ zaregistrované Stanovy politickej strany Národná koalícia.
 4. Týmito stanovami strany, zaregistrovanej dňa 05.03.2014 pod číslom registrácie: SVS-OVR-2014/008175 sa rušia stanovy zaregistrované dňa 11.11.2019

 

 

V Bratislave dňa 12.7.2022                                               Ing. Rudolf HULIAK

Predseda strany