Stanovy politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA

HLAVA I.

Čl. I

Vznik strany

1. Politická strana  NÁRODNÁ KOALÍCIA  je založená podľa Ústavy SR a zákona o politických stranách a politických hnutiach. Vznikla registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Čl. II

Názov a právne postavenie strany

1. Názov politickej strany je  NÁRODNÁ KOALÍCIA.

Strana používa symboly, ktorými sú názov strany  NÁRODNÁ KOALÍCIA  a znak strany.

2. NÁRODNÁ KOALÍCIA  je právnickou osobou. Jednotlivé organizačné zložky sú oprávnené konať a vystupovať voči iným subjektom iba v rozsahu určenom týmito stanovami.

HLAVA II.

Čl. III

Program a ciele činnosti strany

 1. Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA je stranou občanov Slovenskej republiky, ktorí vyznávajú princípy demokracie, spravodlivosti a právneho štátu.
 2. Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA sa opiera o historické odkazy  Cyrilo-metodských tradícií, národnouvedomovacieho, národnooslobodzovacieho a demokratizačného zápasu slovenského národa, ale aj o novodobé odkazy vychádzajúce z účasti mnohých členov našej strany pri zakladaní a budovaní Slovenskej republiky ako samostatného a zvrchovaného štátu.
 3. Politika strany NÁRODNÁ KOALÍCIA stojí na troch základných, historicky overených pilieroch – národnom, sociálnom a kresťanskom. Politika našej strany zároveň rešpektuje rôznorodosť  vierovyznania, práva národnostných, etnických a ďalších menšín.
 4. Slovenská republika dosiahla základné štandardy pluralitnej demokracie s rozvinutou trhovou ekonomikou. Naša strana bude usilovať o ďalšie prehlbovanie funkčnosti a efektivity fungovania štátu, prehlbovania jeho demokratických prvkov,  plného využitia vnútorného potenciálu Slovenska, ako i o optimalizáciu sociálneho, zdravotného a vzdelávacieho systému.
 5. Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA  bude v politickom priestore  presadzovať komunikatívnosť a občiansku  rozvahu. Budeme usilovať, aby kľúčové opatrenia zamerané  na riešenie problémov Slovenskej republiky  vznikali na základe vyváženého a pokojného  dialógu rozhodujúcich politických síl a aby sa, v záujme dlhodobej realizácie, prijímali formou ústavných zákonov.
 6. Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA  chce rozvíjať výhody príslušnosti k európskemu spoločenstvu národov. Vníma Európsku úniu  ako úniu národných štátov. Podporí uplatňovanie jednotných pravidiel, jednotného trhu a jednotnej meny tam, kde je  to prínosné pre národné štáty Európskej únie. Zároveň bude dbať o plné uplatňovanie princípu subsidiarity, t.j.  ponechanie kompetencií riešiť veci na čo najnižšom možnom stupni, a to čo najbližšie k regiónom a občanovi.
 7. Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA  rešpektuje záväzky, ktoré viažu Slovenskú republiku v rámci jej členstva v medzinárodných organizáciách. Bude trvale presadzovať,  aby  činnosť týchto organizácií prispievala k uvoľňovaniu medzinárodného napätia , mierovému riešeniu konfliktov a spolupráci medzi národmi sveta.
 8. Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA  sa  plne zasadzuje o naplnenie základných atribútov práva na život v súlade s platnými zákonmi. Bude trvale podporovať platnú ústavnú definíciu manželstva a rodiny.
 9. Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA plne rešpektuje princípy trhového hospodárstva a bude podporovať formovanie zdravej hospodárskej súťaže. V oblastiach, kde trh zlyháva alebo  nedostatočne plní svoju regulačnú funkciu, podporíme primerané regulačné opatrenia zo strany štátu. Štát aj v podmienkach trhovej ekonomiky musí efektívne plniť svoje základné funkcie v záujme občanov. Strana bude presadzovať boj proti korupcii  vo všetkých oblastiach spoločenského života.
 10. Cieľom politickej činnosti strany NÁRODNÁ KOALÍCIA  bude napomáhať rozvoju regiónov, jednotlivých obcí a komunít, posilňovaniu miestnych a regionálnych samospráv a vytváraní podmienok pre ich spoluprácu nielen vo vnútri štátu, ale aj v medzinárodnej spolupráci.

HLAVA III.

Čl. IV

Členstvo

 1. Členstvo v strane je dobrovoľné. Členom strany sa môže stať každý štátny občan SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný a súhlasí s programom a stanovami strany.
 2. Uchádzač o členstvo v strane podáva písomnú žiadosť o prijatie za člena strany ( Ďalej len „ Prihláška“ ), ktorú doručí prostredníctvom vedúceho miestneho klubu alebo priamo miestne príslušnému okresnému predsedovi, ktorý ju so stanoviskom postúpi krajskému predsedovi. Krajský predseda postúpi úplnú prihlášku na rozhodnutie o registrácii Predsedníctvu strany. Odmietnutie registrácie má účinok neschválenia členstva. V osobitných prípadoch môže byť prihláška za člena strany doručená aj priamo Predsedníctvu strany.
 3. Predsedníctvo strany vedie evidenciu členov strany v rozsahu údajov : meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva. Súčasťou evidencie je aj členom vlastnoručne podpísaná  Prihláška.

Čl. V

Práva a povinnosti členov

1. Člen strany má právo najmä :

v súlade so stanovami hlasovať, voliť a byť volený, menovaný alebo kooptovaný do orgánov strany,  byť navrhnutý a volený za kandidáta do volených ústavných funkcií a funkcií do

územných a miestnych samosprávnych orgánov, zúčastňovať sa na práci strany, predkladať návrhy a podnety orgánom strany, navrhovať členov strany do volených straníckych orgánov a na kandidátne listiny strany, slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť strany, jej orgánov a funkcionárov,  požadovať informácie o rozhodnutiach a uzneseniach strany.

2. Člen strany má povinnosť :

dodržiavať stanovy a vnútrostranícke smernice, plniť prijaté uznesenia strany,  presadzovať program a politiku strany,  riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktoré prijal, podieľať sa na činnosti orgánov, ktorých je členom, platiť riadne a včas príspevky na činnosť strany, ak budú určené smernicami strany, oznámiť všetky zmeny osobných údajov miestne príslušnej organizácii strany.

Čl. VI

Pozastavenie a zánik členstva

1. Členstvo v strane sa pozastaví na základe písomnej žiadosti člena, doručenej príslušnej okresnej organizácii a následne prostredníctvom krajského predsedu  Predsedníctvu strany. Predsedníctvo  strany pozastavenie členstva zaznamená v evidencii členov strany.

2. Členstvo v strane sa pozastaví vždy: ak je člen strany ustanovený do štátnej alebo verejnej funkcie, kde sa vylučuje členstvo v politickej strane alebo hnutí ak člen strany o to požiada zo závažných zdravotných alebo osobných dôvodov na požadované obdobie.

3. Členstvo v strane zaniká:

 1. úmrtím člena
 2. písomným oznámením o vystúpení zo strany dňom doručenia príslušnej okresnej organizácii, ktorá oznámenie postúpi prostredníctvom krajského predsedu  Predsedníctvu strany
 3. právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení  spôsobilosti na právne úkony
 4. zrušením členstva
 5. ak je člen v omeškaní so zaplatením členského príspevku po dobu viac, ako jeden rok a po písomnom upozornení do jedného mesiaca príspevok nezaplatí
 6. dňom vzniku členstva v inej politickej strane alebo hnutí
 7. stratou podmienky občianstva,
 8. zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky.

4. Dôvodom na zrušenie členstva je :

 1. právoplatné rozhodnutie súdu o spáchaní úmyselného trestného činu
 2. konanie člena, ktoré smeruje proti stanovám a programu strany, alebo poškodzuje dobré meno strany
 3. ak člen strany uvedie  nepravdivé vyhlásenie o občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti v Prihláške , alebo v súvislosti so svojou kandidatúrou alebo nomináciou.

5. Návrh na zrušenie členstva v strane môže podať príslušná okresná  organizácia, ktorej je členom. V dôvodných prípadoch návrh na zrušenie členstva ktoréhokoľvek člena môže podať aj Republikové grémium alebo Predsedníctvo strany.

6. O zrušení členstva v strane rozhoduje Predsedníctvo strany, ktoré vedie aj záznamy o dôvodoch tohto rozhodnutia.

HLAVA IV.

Čl. VII

Organizačná štruktúra strany

Organizačnú štruktúru strany tvoria :

 1. republikové orgány
 2. krajské organizácie
 3. okresné organizácie, v Bratislave a Košiciach  miestne  organizácie  v územných obvodoch mestských častí
 4. miestne kluby

A)   Republikové orgány strany

Republikovými orgánmi strany sú :

 1. Republikový snem
 2. Štatutárny orgán – Predseda  strany a prvý podpredseda strany
 3. Predsedníctvo strany
 4. Republikové grémium
 5. Rozhodcovská komisia
 6. Revízna komisia
 7. Republiková rada strany

Aa) Republikový snem

1.    Najvyšším orgánom strany je Republikový snem, ktorý má najmenej 45 členov s právom hlasovať. Členom republikového smenu môže byť iba člen strany.  Republikový snem zvoláva predseda strany spravidla raz za štyri roky. Snem sa uskutoční vždy po voľbách do Národnej rady SR, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uskutočnení  volieb.  Republikové grémium  môže rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho Republikového snemu a jeho programe, ak sa na tom uznesie najmenej nadpolovičná väčšina  jeho členov. Členmi Republikového  snemu s právom hlasovať sú:  členovia  Predsedníctva strany ,  krajskí predsedovia strany, okresní predsedovia strany, členovia Revíznej komisie a členovia Rozhodcovskej  komisie.

Republikový snem strany najmä :

 1. na základe návrhu Republikového grémia  schvaľuje stanovy strany a ich zmeny, vrátane zmeny názvu strany, programu strany a cieľov činnosti
 2. volí  a odvoláva predsedu strany
 3. na návrh predsedu strany volí a odvoláva prvého podpredsedu strany, podpredsedov strany, tajomníka ,  krajských predsedov strany
 4. na návrh predsedu strany volí a odvoláva členov Revíznej komisia a členov Rozhodcovskej komisie
 5. rozhoduje o zrušení strany dobrovoľným zrušením alebo zlúčením s iným politickým subjektom
 6. menuje likvidátora v prípade rozhodnutia o dobrovoľnom zrušení strany s likvidáciou
 7. rokuje a rozhoduje o ďalších otázkach podľa schváleného programu snemu

2. Ak je predmetom rokovania Republikového snemu voľba orgánov strany alebo funkcionárov strany, funkčné obdobie doterajších členov orgánov alebo funkcionárov končí zvolením nových členov orgánov strany alebo funkcionárov strany; to neplatí pre funkciu štatutárneho orgánu. Voľba predsedu strany  je tajná, o spôsobe voľby ďalších orgánov a funkcionárov rozhodne rokovanie snemu. Kandidáti na funkciu predsedu strany sú pred hlasovaním povinní informovať Republikový snem o svojej programovej vízii a o uvažovanej nominácii ďalších členov Republikového grémia strany.

3. Republikový snem je uznášaniaschopný ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov snemu s právom hlasovať. Republikový snem  rozhoduje uzneseniami . Uznesenie je prijaté, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných  členov snemu s právom hlasovať. Podrobnejšie pravidlá rokovania budú upravené v Rokovacom  riadku  Snemu strany.

Ab) Predseda strany a prvý podpredseda strany:

Predseda strany:

 1. Predsedu strany volí a odvoláva Republikový snem strany.
 2. Zastupuje stranu navonok, je štatutárom strany.
 3. Navrhuje Republikovému snemu kandidátov na voľbu prvého podpredsedu, podpredsedov, tajomníka,  krajských predsedov strany, členov Revíznej komisie a členov Rozhodcovskej komisie
 4. Riadi zasadnutia Predsedníctva strany a zasadnutia Republikového grémia strany. Pri hlasovaní  Snemu strany , Predsedníctva  strany a Republikového grémia  v prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu strany
 5. Za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu strany

Prvý podpredseda strany:

 1. Prvého podpredsedu strany volí a odvoláva  na návrh predsedu strany Republikový Snem
 2. Je štatutárom strany a v prípade potreby zastupuje predsedu strany v plnom rozsahu jeho práv a povinností,
 3. Za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu strany.

Ac) Predsedníctvo strany

 1. Je najvyšším operatívnym orgánom strany. Tvoria ho : predseda strany ,prvý podpredseda strany, podpredsedovia  strany a tajomník strany.
 2. Členovia predsedníctva strany určení spoločne predsedom strany a prvým podpredsedom  strany zastupujú stranu navonok pri zásadných politických rokovaniach.
 3. Vedie register členov strany.
 4. Za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu strany.
 5. Predsedníctvo  strany zvoláva predseda strany alebo na základe poverenia tajomník strany vždy, keď je to potrebné na riešenie aktuálnych otázok činnosti strany medzi zasadnutiami Republikového grémia strany, resp. úloh, ktoré vyplynú z poverenia Republikového snemu strany.
 6. Predsedníctvo  strany môže v prípade potreby kooptovať členov Republikového grémia strany  na obdobie  do najbližšieho konania Republikového snemu strany, ktorý kooptáciu potvrdí, alebo namiesto nich zvolí nových členov Republikového grémia strany.
 7. Predsedníctvo strany rozhoduje uznesením. Predsedníctvo  je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo  rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu strany.

Ad) Republikové grémium strany

1. Republikové grémium strany je najvyšším výkonným orgánom strany , medzi Republikovými snemami strany.  Plní úlohy uložené snemom a zabezpečuje plnenie programu strany. Má najmenej deväť členov s právom hlasovať,  ktorých na návrh predsedu strany alebo prvého podpredsedu strany volí a odvoláva Republikový snem strany.

2. Členmi  Republikového grémia  strany sú   predseda strany, prvý podpredseda strany podpredsedovia, tajomník, krajskí predsedovia , predseda NR SR a predseda vlády, ak sú členmi strany , predseda poslaneckého klubu v NR SR a predseda poslaneckého klubu EP. Rokovania Republikového grémia sa so súhlasom predsedu strany a prvého podpredsedu strany zúčastňujú prizvaní členovia poslaneckého klubu NR SR, poslanci EP a členovia vlády, ktorí sú členovia strany, resp. iní prizývaní hostia.

3. Republikové grémium rozhoduje uznesením. Uznášania schopné je, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov s právom hlasovať. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu strany.

4. Rokovanie Republikového grémia  zvoláva predseda strany, prvý podpredseda strany alebo nimi  poverený člen Predsedníctva strany. Republikové grémium  zasadá spravidla raz za dva mesiace.

5. Republikové grémium strany najmä :

 1. určuje postup pri plnení programu strany
 2. schvaľuje na návrh predsedu strany kandidátne listiny strany pre voľbu prezidenta SR, voľby do NR SR a EP. Kandidátne listiny podpisujú predseda a prvý podpredseda  spoločne.
 3. na základe návrhu Krajského grémia schvaľuje  nominácie na kandidátov predsedov VÚC a kandidátov na  voľby  primátorov krajských miest. Kandidátne listiny podpisuje predseda alebo prvý podpredseda strany samostatne.
 4. prerokúva návrh kandidátnej listiny strany pre voľby do Národnej rady SR,  ktorú na jeho rokovanie predkladajú spoločne predseda strany a prvý podpredseda strany
 5. schvaľuje kandidátov   strany na ústavné a ďalšie funkcie, ktoré si vyhradí
 6. schvaľuje na návrh predsedu strany vytvorenie tieňového kabinetu a jeho členov
 7. schvaľuje interné smernice, registráciu nových členov a okresných organizácií
 8. schvaľuje rozpočet strany na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá tajomník strany stanovuje výšku členského
 9. rozhoduje o vytvorení okresných organizácií strany, menuje a odvoláva okresných predsedov strany
 10. schvaľuje vytvorenie poradných orgánov strany
 11. rozhoduje o zrušení členstva v strane a o zlúčení alebo zrušení okresných organizácií plní úlohy uložené uznesením snemu na návrh Revíznej komisie schvaľuje ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a rozhoduje o všetkých záležitostiach strany, ktoré nie sú stanovami alebo zákonom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov strany v prípade potreby môže poveriť Predsedníctvo strany plnením niektorej zo svojich kompetencií

Ae) Rozhodcovská komisia

1.    Rozhodcovská komisia rozhoduje spory  v rámci strany medzi členmi strany  a orgánmi a organizačnými štruktúrami strany navzájom, podáva výklad stanov strany .

2.    Rozhodcovská komisia má troch členov, ktorých na návrh predsedu alebo prvého podpredsedu strany volí a odvoláva Republikový snem strany. Členom Rozhodcovskej komisie môže byť len člen strany. Členom Rozhodcovskej komisie nemôže byť člen Predsedníctva strany , Republikového grémia strany  ani člen Revíznej komisie strany. Funkčné obdobie členov Rozhodcovskej komisie  je 4 roky  a končí sa zvolením nových členov. Opätovná voľba je možná. Ak počas funkčného obdobia klesne počet členov  o jedného , môžu zvyšný dvaja členovia  kooptovať na návrh predsedu alebo prvého podpredsedu strany jedného člena komisie až do konania riadneho Republikového snemu, ktorý kooptáciu potvrdí alebo zvolí iného člena komisie.

3.    Rozhodcovská komisia zasadá podľa potreby  najmenej však  raz za pol roka.

4.    Predsedu Rozhodcovskej komisie volia členovia rozhodcovskej komisie na svojom prvom zasadnutí zo svojho stredu.

5.    Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná len ak sú prítomní všetci je členovia. Rozhodnutie je prijaté , ak zaň hlasovali aspoň dvaja členovia.

Af) Revízna komisia

1.    Revízna komisia  dohliada na hospodárenie strany, hospodárnosť a efektívnosť  vynakladania finančných prostriedkov  a nakladanie s majetkom strany. Na návrh tajomníka strany prekováva Ročnú účtovnú závierku strany a Výročnú správu strany. Svoj návrh na schválenie  uvedených dokumentov predkladá Republikovému grémiu strany na rozhodnutie.

2.    Revízna komisia má troch členov, ktorých na návrh predsedu alebo prvého podpredsedu strany volí a odvoláva Republikový snem strany. Členom Rozhodcovskej komisie môže byť len člen strany. Členom Revíznej  komisie nemôže byť člen Predsedníctva strany , Republikového grémia strany  ani člen Rozhodcovskej  komisie strany. Funkčné obdobie členov Revíznej  komisie  je 4 roky  a končí sa zvolením nových členov. Opätovná voľba je možná. Ak počas funkčného obdobia klesne počet členov  o jedného , môžu zvyšný dvaja členovia  kooptovať na návrh predsedu alebo prvého podpredsedu strany jedného člena komisie až do konania riadneho Republikového snemu, ktorý kooptáciu potvrdí alebo zvolí iného člena komisie.

3.    Revízna  komisia zasadá podľa potreby  najmenej však  raz za pol roka.

4.    Predsedu Revíznej komisie volia členovia  revíznej komisie na svojom prvom zasadnutí zo svojho stredu.

5.    Revízna komisia je uznášaniaschopná len ak sú prítomní všetci je členovia. Rozhodnutie je prijaté , ak zaň hlasovali aspoň dvaja členovia.

Ag) Republiková rada strany

1. Republiková rada strany je vrcholný programovým  orgán strany, ktorého úlohou je pripravovať odborné materiály a stanoviská pre tvorbu programových dokumentov strany, pre účely mediálnych a verejných diskusií a prezentácií . Z Rady strany sa profilujú odborníci na obsadenie ústavných a riadiacich funkcií v štátnej a verejnej správe.

2. Republiková rada strany pozostáva z členov predsedníctva strany , krajských a okresných predsedov strany.

3. Republiková rada strany sa schádza minimálne raz  ročne a jej rokovanie riadi predseda strany, prvý podpredseda alebo nimi poverený zástupca.

4. Činnosti Republikovej rady strany sa  môžu zúčastňovať aj politicky neorganizovaní odborníci na základe pozvania Predsedníctva strany, avšak bez práva hlasovať.

B)  Krajská organizácia

 1. Krajská organizácia pôsobí na území kraja  podľa územnosprávneho usporiadania SR. Skladá sa z okresných organizácií strany. V Bratislave a Košiciach z Bratislavskej krajskej organizácie a Košickej krajskej  organizácie.
 2. Krajská organizácia nemá právnu subjektivitu, nemôže nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním  ani nadobúdať iné majetkové práva. Krajská organizácia nemôže konať a zaväzovať sa v mene strany.
 3. Činnosť krajskej organizácie sa riadi vnútorným poriadkom, ktorý schvaľuje Republikové grémium.
 4. Orgánom krajskej organizácie je Krajské grémium, ktoré riadi  činnosť v rámci kraja. Krajské grémium tvoria príslušný krajský predseda strany  a príslušní okresní predsedovia strany
 5. Krajský predseda strany je výkonný a politický predstaviteľ strany na úrovni kraja, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá Republikovému grémiu a Snemu strany. Krajský predseda strany usmerňuje  činnosť okresných organizácií prostredníctvom okresných predsedov.
 6. Zasadnutie Krajského grémia zvoláva krajský predseda strany alebo jeho zástupca. Krajské grémium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov s právom hlasovať. Rozhoduje uznesením, ktoré musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov . V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas krajský predseda strany.
 7. Krajské grémium schvaľuje  politické a volebné koalície v kraji, kandidátku pre voľby do zastupiteľstva VÚC.
 8. Navrhuje Republikovému grémiu strany   nominácie na kandidátov predsedov  VÚC a kandidátov na voľby primátorov krajských miest.

C)   Okresná organizácia

1. Okresná organizácia pôsobí na území príslušného  okresu podľa územnosprávneho usporiadania SR,  v Bratislave a Košiciach  pôsobia miestne organizácie  na územiach totožných s mestskými časťami.

2. Okresná  organizácia nemá právnu subjektivitu, nemôže nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním  ani nadobúdať iné majetkové práva. Okresná organizácia nemôže konať a zaväzovať sa v mene strany.

3. Vznik okresnej organizácie schvaľuje Republikové grémium, ktoré môže rozhodnúť aj o zlúčení alebo zrušení okresných organizácií. Okresná organizácia môže vzniknúť, ak je v okrese aspoň 30 členov strany.

4. Činnosť okresnej organizácie sa riadi podľa štatútu, ktorý schvaľuje Republikové grémium.

5. Najvyšším orgánom okresnej organizácie je Okresný snem. Okresný snem  zvoláva okresný predseda strany.

6. Okresný snem najmä :

 1. určuje stratégiu politiky strany na úrovni okresu
 2. prerokováva správu o činnosti organizácie počas funkčného obdobia
 3. rokuje a rozhoduje o ďalších otázkach podľa schváleného programu snemu

7. Okresný snem je uznášaniaschopný, ak sa rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov snemu s právom hlasovať. Delegátmi okresného snemu strany sú okresný predseda strany a vedúci miestnych klubov strany v príslušnom okrese.

8. Okresný snem rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.

9. Okresný predseda strany je výkonný a politický predstaviteľ strany v danom okrese.  Koordinuje činnosť miestnych klubov v okrese, zabezpečuje informovanosť o opatreniach a politike republikových orgánov strany.

10. Operatívnym orgánom okresnej organizácie je Okresné grémium. Skladá sa z okresného predsedu strany a vedúcich miestnych klubov. Jeho cieľom  je zabezpečenie spätnej väzby a toku informácií smerom od krajského predsedu strany  cez okresného predsedu strany k členskej základni strany a späť. Jeho zasadnutia  spravidla nadväzujú na rokovanie Krajského grémia strany.

D)   Miestne kluby

1. Najnižšou organizačnou jednotkou strany v okrese je miestny klub strany. Klub musí mať najmenej 5 členov. Miestny klub strany si volí vedúceho klubu, ktorý sa prihlási okresnému predsedovi  strany aj so zoznamom členov klubu. Zasadnutia miestneho klubu zvoláva vedúci miestneho klubu podľa vlastného uváženia, resp. podľa požiadaviek členov klubu.

2. Miestny klub nemá právnu subjektivitu, nemôže nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním  ani nadobúdať iné majetkové práva. Miestny klub  nemôže konať a zaväzovať sa v mene strany.

HLAVA V.

Čl. VIII

Hospodárenie strany

1. Príjmami strany sú :

 1. príjmy z členských príspevkov
 2. príjmy z darov a iných bezodplatných plnení
 3. príjmy z dedičstva
 4. príjmy z predaja a prenájmu jej hnuteľného a nehnuteľného majetku
 5. príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách
 6. podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností
 7. príjmy z pôžičiek a úverov
 8. výnosy z  cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu
 9. príspevky zo štátneho rozpočtu
 10. iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov

2. Výdavkami strany sú náklady spojené s činnosťou strany, vynaložené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

3. Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, zostaveného na kalendárny rok.

4. Strana vedie účtovníctvo v súlade s platnými predpismi.

5. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú, ani neručia.

6. Vstup strany do obchodných spoločností, nadobúdanie nehnuteľného majetku, jeho predaj, darovanie  alebo zaťaženie podlieha predchádzajúcemu schváleniu Republikovým grémiom strany.

HLAVA VI.

Čl. IX

Zrušenie strany

1. Strana sa zrušuje :

 1. dobrovoľným zrušením
 2. zlúčením s iným politickým subjektom
 3. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 4. právoplatným rozhodnutím súdu o rozpustení strany
 5. z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon

2. O zrušení strany podľa ods. 1 písm. a) a b) rozhoduje snem.

3. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich kompetencie neprešli na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.

Čl. X

Zánik strany

1. Strana zaniká dňom, keď ministerstvo Vnútra vykoná výmaz  strany z registra strán.

2. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

3. Ak bola strana zrušená dobrovoľným zrušením bez likvidácie alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva štatutárny orgán do 5 dní od zrušenia strany.

4. Ak bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a potrebné údaje pre register strán oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia strany. Návrh na výmaz strany z registra strán podá likvidátor najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.

Čl. XI

Naloženie s majetkovým zostatkom

1. V prípade rozhodnutia snemu o zrušení strany s likvidáciou musí byť v tom istom rozhodnutí vymenovaný likvidátor a určená výška jeho odmeny.

2. Likvidátorom môže byť iba fyzická osoba.

3. Likvidátor vykoná likvidáciu v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi.

4. Likvidátor môže v mene strany vykonávať iba úkony potrebné pre likvidáciu strany.

5. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor plní záväzky strany, uplatňuje pohľadávky strany a prijíma plnenia, zastupuje stranu pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody     o zmene a zániku práv a záväzkov.

Likvidátor môže uzatvárať zmluvy len v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov.

6. Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku.

7. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem.

Čl. XII

Konanie v mene strany

1. V mene strany konajú predseda strany  a prvý podpredseda strany každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému  názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v orgánoch strany. Tajomník strany môže konať v mene strany len           na základe písomného poverenia  štatutárnym orgánom strany  a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu strany pripojí svoj podpis  a presné označenie funkcie v orgánoch strany.

2. V pracovnoprávnych veciach koná a podpisuje v mene strany štatutárny orgán, každý samostatne.

Čl. XIII

Zmena stanov

1. Týmito stanovami strany, zaregistrovanej dňa 05.03.2014 pod číslom registrácie: SVS-OVR-2014/008175 sa rušia stanovy zaregistrované dňa 05.03.2014 ako aj ich zmena č. 1 zaregistrovaná dňa 14.08.2015 a zmena č. 2 zaregistrovaná dňa 11.05.2018.

2. Republikový snem strany môže s prijatím rozhodnutia o zmene stanov súčasne rozhodnúť o vydaní úplného znenia stanov.

V Bratislave dňa 12.10. 2019