Programová vízia NÁRODNEJ KOALÍCIE

1. Funkčné protikorupčné opatrenia a verejné obstarávanie

V prípade nakladania s verejnými prostriedkami zavedieme zákonnú povinnosť zverejňovať ich pohyby na transparentom účte, ktorý zabezpečí vyššiu mieru prehľadnosti a informovanosti, a tým výrazne zamedzí zneužívaniu verejných financií. Podobný princíp poskytovania otvorených informácií zavedieme aj v prípadoch prirodzených monopolov, predovšetkým v odvetviach energetiky, plynárenstva, telekomunikácií a vodného hospodárstva. Transparentnejšie nakladanie s verejnými financiami v zákone zakotvíme aj v ďalších prípadoch, ako sú napríklad spoločenstvá vlastníkov bytov alebo prijímatelia poľnohospodárskych dotácií.

V oblasti verejného obstarávania podstatne posilníme mechanizmy štátnych expertíz ako základu pre stanovenie reálnych nákladových limitov veľkých verejných zákaziek, spresníme a sfunkčníme pravidlá kontrolných systémov a vymedzenia osobnej zodpovednosti za porušenie pravidiel verejného obstarávania. Výrazne zredukujeme výnimky, pri ktorých nie je potrebné uplatňovať verejné obstarávanie, ako i výnimky z povinnosti zverejňovať postup a výsledky verejného obstarávania.

2. Spravodlivý a efektívny daňový systém

V dobe, keď sa zväčšujú rozdiely medzi bohatšími a chudobnejšími, zachováme nižšie daňové sadzby pre slabšie príjmové skupiny a uplatníme vyššie sadzby pre skupiny s nadpriemernými príjmami. Osobitné daňové sadzby budeme uplatňovať v prípade monopolov. Daňové zaťaženie malých a stredných podnikov každoročne znížime o 1%, v prvej etape postupne na úroveň 15%, súbežne budeme riešiť aj zníženie daňových povinností živnostníkov. Vykonáme plošné hĺbkové kontroly za účasti aj zahraničných daňových úradov s cieľom podstatne znížiť daňové úniky vo výbere dane z pridanej hodnoty, ktoré sa odhadujú na 2 mld. eur ročne. To nám umožní znížiť DPH na potraviny, služby cestovného ruchu a kúpeľníctva na 10%.

3. Mechanizmus pre rast miezd, zníženie odvodov a garancia minimálnej mzdy

Zavedieme automatický mechanizmus, na základe ktorého sa bude rast priemerných miezd premietať do znižovania sadzieb odvodov. Ako sa úroveň miezd na Slovensku bude blížiť európskemu priemeru, tak sa aj sadzby odvodov budú znižovať na európsky priemer. Budeme presadzovať zakotvenie kategórie minimálnej mzdy do Ústavného zákona, pri požadovanej úrovni najmenej 55 % priemernej nominálnej mzdy, s povinnosťou jej každoročnou valorizácie k 1.1. nasledujúceho roka. V legislatíve posilníme pozíciu odborov pri vyjednávaní mzdovej úrovne so zamestnávateľmi.

4. Reforma dôchodkového systému a razantné zvýšenie dôchodkov

Zreformujeme súčasný dôchodkový systém. V súčasnom režime vyše 70 % ľudí (ktorí majú nižší než priemerný plat) v rámci II. piliera nedosiahne úroveň dôchodkov, ktorá by im náležala v priebežnom dôchodkovom systéme. Títo ľudia sa teda v rámci platného II. piliera skladajú na dôchodky tých bohatších, pričom sami na to doplácajú. Lepším nastavením celého systému budeme môcť zvýšiť úroveň najnižších dôchodkov bezodkladne o 20 % a zároveň vytvoríme motiváciu vyšších príjmových skupín ku skutočnému sporeniu v II. pilieri. Súbežne s touto reformou chceme ústavným zákonom garantovať výšku dôchodkového veku na 62 rokov.

5. Opatrenia na podporu rodiny

Pristúpime k podstatnému navýšeniu rodičovského príspevku do 3 rokov dieťaťa smerom k úrovni minimálnej mzdy, aby členovia mladých rodín neboli nútení čo najskôr sa vracať do zamestnania. Podobné opatrenia prijmeme aj v systéme detských prídavkov, pričom tieto budú podmienené primeranou kvalitou starostlivosti o deti v rodine. Súčasťou programu bude aj možnosť zvýhodnených mladomanželských pôžičiek a prístupnosť štartovacích bytov pre mladé rodiny.

6. Zvýšenie domácej produkcie potravín

Zabezpečíme plošnú a hĺbkovú kontrolu poskytovania dotácií v poľnohospodárstve, najmä pri platbách, ktoré nie sú určené na podporu produkcie, ale len na udržovanie neobrábanej pôdy. Dotačné a podporné nástroje v poľnohospodárstve a potravinárstve budeme prioritne orientovať na podporu domácej produkcie a zamestnanosti, aby sa ako strategický cieľ zabezpečila potravinová suverenita Slovenska a stabilizovala vidiecka zamestnanosť. Podstatne viac a transparentne chceme urobiť v usporiadaní pozemkového vlastníctva, poriadok a prehľadnosť zavedieme do nájmov poľnohospodárskych pozemkov. Navrhneme 4-ročné daňové prázdniny pre začínajúcich farmárov, vytvorenie štátom podporovaných odbytových centier pre malých farmárov, aby mohli formou komisného predaja predávať svoje produkty.

7. Efektívne vzdelanie, silná národná kultúra

Zvýšime mzdové hodnotenie učiteľov a zrušíme platový strop ich odmeňovania. Znížime administratívnu náročnosť práce učiteľov. Zavedieme povinnú školskú dochádzku 5-ročných detí na materských školách ako nultý ročník základnej školy tak, aby sa povinná 10-ročná školská dochádzka ukončila už na základných školách. To umožní zníženie existujúcich rozdielov medzi deťmi prichádzajúcimi do základných škôl z dôvodu rozdielneho rodinného a sociálneho zázemia. Pripravíme pre základné, a stredné školy zrozumiteľný, efektívny a akceptovateľný vzdelávací program, zodpovedajúci tradíciám aj požiadavkám doby. Ďalej budeme podporovať a rozširovať duálne vzdelávanie tak, aby kvalifikačné danosti absolventov stredoškolského a učňovského školstva lepšie zodpovedalo potrebám trhu práce. Vysoké školstvo prebudujeme na princípe efektívnosti a spoločenskej účelnosti. Štát zvýši svoju účasť na rozhodovaní o potrebe študijných odborov a o počte študentov, ktorí sa o štúdium v nich môžu uchádzať. Výrazne sprísnime podmienky akreditačného procesu.

Výchova a podpora kultúry vo všetkých jej prejavoch a formách musí byť integrálnou súčasťou vzdelávacieho procesu na všetkých jeho stupňoch. Bude jednou z našich priorít hľadať a vynakladať prostriedky na zvyšovanie kultúrneho povedomia a všeobecnú kultiváciu občanov, ktorí sú najcennejším sociálnym kapitálom každého národného spoločenstva.

8. Poriadok a zdroje do zdravotníctva

Kľúčovým bodom bude udržateľnosť dostupného a kvalitného zdravotníctva. Chceme dosiahnuť podstatné zlepšenie logistiky, organizácie a fungovania v existujúcich zdravotných zariadeniach, a tým zredukovať pre pacientov nedôstojné mnohohodinové čakacie lehoty na vyšetrenie, znížiť stresovú záťaž zdravotníkov, zlepšiť využitie zdravotníckych kapacít, a tým i dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Neodkladne budeme riešiť platové tarify lekárov a zdravotných sestier, pretože inak už v krátkom čase nebude v zdravotných zariadeniach dostatok personálu. Podporíme zvýšenie počtu špecializovaných pracovísk ambulantnej a jednodňovej starostlivosti s cieľom zníženia počtu neodôvodnených hospitalizácií v nemocniciach.

9. Funkčné právo a bezpečnosť občana

Posilníme postavenie sudcov, mieru ich samostatnosti, ale aj zodpovednosť za dodržanie procesných postupov a ich výsledky. Novelou postupu pri výbere sudcov obmedzíme svojvoľné konanie, sprísnime kritériá na vymenovanie sudcov Ústavného a Najvyššieho súdu, sprísnime disciplinárne konanie v prípade prieťahov alebo zlyhania sudcov. V záujme zvýšenia nezávislosti zavedieme otvorené výberové konanie a verejné vypočutie kandidátov na funkciu policajného prezidenta, ako i jeho menovanie prezidentom republiky, zmiernime monokratický charakter riadenia polície a prokuratúry a posilníme nezávislosť a ochranu vyšetrovateľov a prokurátorov. Inštitút policajnej inšpekcie prestane spadať pod ministra vnútra.

10. Pronárodná zahraničná politika

Európsku úniu vnímame ako spoločenstvo národných štátov Európy. Sme proti bujneniu európskej byrokracie, v maximálnej miere sa budeme snažiť o zachovanie originálnej kompetencie národných štátov a aby sa na úrovni Bruselu riešili len veci, ktoré je preukázateľne efektívnejšie vykonávať v rámci prenesenej kompetencie. Budeme presadzovať zrušenie obchodných sankcií voči tretím krajinám, ktoré poškodzujú hospodárstvo členských krajín EÚ.

Masová nekontrolovateľná imigrácia najmä moslimského obyvateľstva z Afriky do Európy je pre európske štáty a ich kultúru zničujúca. Budeme presadzovať rázne kroky na ochranu vonkajších hraníc Európy, odmietame povinné kvóty, zavedieme efektívne kroky na deportáciu migrantov späť do domovských krajín a vhodnou hospodárskou pomocou v domovských krajinách budeme predchádzať masovej migrácii. Len suverénny národný štát má právo rozhodnúť, koho a za akých podmienok prijme na svoje zvrchované územie.

V rámci režimu kolektívnej bezpečnosti budeme požadovať, aby Slovensko rázne presadzovalo pozíciu NATO ako neútočného zoskupenia usilujúceho o zmierňovanie medzinárodného napätia, ktoré nefabuluje nepriateľov a uprednostňuje komunikáciu pred konfrontáciou. Akékoľvek útočné aktivity NATO alebo skupiny členských štátov NATO musia podliehať skoršiemu schváleniu v Bezpečnostnej rade OSN.

Politické pozície NÁRODNEJ KOALÍCIE

Politická strana NÁRODNÁ KOALÍCIA sa profiluje ako platforma pre všetkých slušných občanov Slovenskej republiky, ktorí vyznávajú hodnoty národnej hrdosti, vlastenectva, udržania historických tradícií a podpory tvorivého ducha slovenského národa. Vytvára priestor pre občiansku angažovanosť aj politicky neorganizovaným občanom, resp. členom menších, národne orientovaných politických strán, ktoré z rôznych dôvodov nevstúpili do volieb, ale rešpektujú politické postoje tejto strany.

NÁRODNÁ KOALÍCIA je stranou občanov Slovenskej republiky, ktorí vyznávajú princípy demokracie, spravodlivosti a právneho štátu. Princíp demokracie zdôrazňuje, nakoľko najmä mainstreamové médiá sa snažia dostať pojem národný do protikladu s pojmom demokratický. Národný princíp sa spája v našej politike s princípom vlasteneckým.

NÁRODNÁ KOALÍCIA je stranou so stredne ľavou orientáciou, ktorá chce dosiahnuť solídny sociálny status občanov a primeranú ochranu tých slabších, ale zároveň svojimi opatreniami bude napomáhať rozvoju podnikateľského prostredia, najmä v kategórii malých, stredných podnikateľov a živnostníkov.

So zreteľom na významné migračné pohyby ľudí odlišnej kultúry a náboženského vyznania, ktorých cieľom je najmä Európa, a ktoré môžu ďalej akcelerovať, NÁRODNÁ KOALÍCIA sa i naďalej bude opierať o historické odkazy cyrilo-metodských tradícií a bude stáť na troch základných historicky overených pilieroch – národnom, sociálnom a kresťanskom. Jej členovia si ctia aj odkazy národnouvedomovacieho, národnooslobodzovacieho a demokratizačného zápasu slovenského národa, ale aj novodobé odkazy vychádzajúce z účasti mnohých členov a priaznivcov strany pri zakladaní a budovaní Slovenskej republiky ako samostatného a zvrchovaného štátu.

Politika strany NÁRODNÁ KOALÍCIA rešpektuje rôznorodosť vierovyznania, práva národnostných, etnických a ďalších menšín, ale na druhej strane požaduje a bude presadzovať rázne kroky, aby sa ako v Európe, tak aj na Slovensku, predišlo masovému a nekontrolovateľnému prílivu utečencov, najmä islamského vierovyznania.

Naďalej sa plne zasadzuje o naplnenie základných atribútov práva na život v súlade s platnými zákonmi a bude ctiť a ochraňovať súčasnú ústavnú definíciu manželstva a rodiny. NÁRODNÁ KOALÍCIA bude presadzovať opatrenia na podporu mladých rodín s deťmi a je proti svojvoľnému prenikaniu rôznych gender ideológií do spoločenského povedomia.

V čase, keď sa výrazne oslabila dôvera občanov vo vlastný štát, NÁRODNÁ KOALÍCIA presadzuje a bude i naďalej aktívne presadzovať boj proti korupcii vo všetkých oblastiach spoločenského života. Strana sa bude usilovať o citeľné posilnenie mechanizmov a efektivity fungovania štátu, prehĺbenie jeho demokratických prvkov, plného využitia vnútorného potenciálu Slovenska. Bude dbať na podstatné zlepšenie funkčnosti sociálneho, dôchodkového, zdravotného a vzdelávacieho systému, pretože deficity v týchto oblastiach sú už dlhé roky citeľné a negatívne dopadajú na životné istoty obyvateľstva.

NÁRODNÁ KOALÍCIA bude plne rešpektovať princípy trhového hospodárstva a bude podporovať formovanie zdravej hospodárskej súťaže. V oblastiach, kde trh zlyháva alebo nedostatočne plní svoju regulačnú funkciu, podporí primerané regulačné opatrenia zo strany štátu. Štát aj v podmienkach trhovej ekonomiky musí efektívne plniť svoje základné funkcie v záujme občanov.

V rámci regionálnej politiky NÁRODNÁ KOALÍCIA bude napomáhať rozvoju regiónov, jednotlivých obcí a komunít, posilňovaniu miestnych a regionálnych samospráv a vytváraniu podmienok pre ich spoluprácu nielen vo vnútri štátu, ale aj v medzinárodnej spolupráci.

NÁRODNÁ KOALÍCIA bude v politickom priestore presadzovať komunikatívnosť a občiansku rozvahu. Bude usilovať, aby kľúčové opatrenia zamerané na riešenie problémov Slovenskej republiky vznikali na základe vyváženého a pokojného dialógu rozhodujúcich politických síl a aby sa v záujme dlhodobej realizácie prijímali formou ústavných zákonov.

NÁRODNÁ KOALÍCIA bude rozvíjať výhody príslušnosti k európskemu spoločenstvu národov, avšak prioritne ako únie národných štátov. Podporí uplatňovanie jednotných pravidiel, jednotného trhu a jednotnej meny tam, kde je to prínosné pre národné štáty Európskej únie. Európska únia sa nesmie stať priestorom, kde väčší a silnejší uplatňujú diktát voči slabším. Preto bude dbať o prísne uplatňovanie princípu subsidiarity, t.j. ponechanie kompetencií riešiť veci na čo najnižšom možnom stupni, a to, čo najbližšie k regiónom a občanovi. Nemá záujem neúnosne rozširovať európsku byrokraciu, naopak, treba ju racionálne zredukovať.

NÁRODNÁ KOALÍCIA rešpektuje aj ďalšie záväzky, ktoré v súčasnosti viažu Slovenskú republiku v rámci jej členstva v medzinárodných organizáciách. Bude trvale presadzovať, aby činnosť týchto organizácií, najmä v prípadoch kolektívnej bezpečnosti, prispievala k uvoľňovaniu medzinárodného napätia, mierovému riešeniu konfliktov a spolupráci medzi národmi sveta.