Skip to main content

Presadzujeme politiku, ktorá zabezpečí všetkým obyvateľom podiel na prosperite Slovenska.

Za posledných 30 rokov došlo k pokriveniu hospodárstva v prospech špekulantov a ľudí nalepených na štátny rozpočet. Neustále sme ubezpečovaní, že Slovensko zažíva nebývalý rozvoj a napriek tomu má veľká časť našich obyvateľov pocit, že lepšie už bolo. Desiatky tisíc obyvateľov si nevedia nájsť prácu, napriek tomu, že je nezamestnanosť rekordne nízka.

Prosperita len pre niektorých?

Všade na Slovensku, ale najviac v Bratislave sledujeme trend, že sa po uliciach premávajú v luxusných automobiloch mladí ľudia a na druhej strane pozorujeme, že mnohí z nás si nedokážu za celý mesiac usporiť ani len euro. NÁRODNÁ KOALÍCIA vníma takzvaných podnikateľov, ktorí využívajú nedostatky a diery v zákonoch, pričom vysávajú peniaze zo štátneho rozpočtu. Doterajšie vlády neboli schopné zamedziť obrovským podvodom pri krátení dane z pridanej hodnoty ani korupcii. To rozdelilo krajinu na dve skupiny ľudí — na tých, ktorí skutočne zažívajú bohatstvo a na tých, ktorí sú čoraz chudobnejší. Na Slovensku nemôžu existovať vyvolení a vyvolenejší, a preto musí systém prerozdeľovania fungovať spravodlivo.

Budeme zapájať všetkých do hospodárskeho života

Samozrejme, nie každý má záujem, aby pracoval. A ani každého nemôžeme nútiť, aby pracoval, ale každý, kto má záujem pracovať musí nájsť vhodné uplatnenie. Uvedomujeme si, že aj pre mnohých študentov, penzistov alebo zdravotne postihnutých sa môže stáť práca nielen dodatočným zdrojom príjmov, ale predovšetkým spôsobom sebarealizácie, sociálnych kontaktov a možnosťou ďalšieho osobnostného rastu.

Budeme udržiavať rovnováhu medzi záujmami pracujúcich, podnikateľov, detí a dôchodcov

Posledných tridsať rokov sa stretávame s politikou, ktorá raz preferuje podnikateľov, inokedy penzistov a niekedy iné skupiny obyvateľstva. NÁRODNÁ KOALÍCIA zastáva názor, že naša krajina môže len vtedy dobre fungovať, ak každá skupina obyvateľov bude mať pocit sociálnej spravodlivosti. A ten sa dá nadobudnúť len vtedy, ak naše príjmy nám budú umožňovať dôstojný život. Mzda je na Slovensku príliš nízka oproti ostatným krajinám a preto budeme presadzovať zvyšovanie príjmu pracujúcich a súčasne aj férové zvyšovanie dôchodkov, tak aby dôchodcovia nemali pocit, že sú vylúčení z rastu blahobytu Slovenska.

Prioritou NÁRODNEJ KOALÍCIE je, aby mieru bohatstva našej krajiny neurčoval počet miliardárov, ale spokojnosť všetkých obyvateľov.

Zmeníme smerovanie nášho hospodárstva v prospech všetkých, ktorí žijú na Slovensku

NÁRODNÁ KOALÍCIA vníma veľmi citlivo, že doterajšie vlády orientujú ekonomiku Slovenskej republiky tak, že sa sem dovážajú dve skupiny zamestnancov. Na jednej strane sem privážajú vysokokvalifikovaných zamestnancov zo zahraničia a na druhej strane nizkokvalifikovanú pracovnú silu za neadekvátne platenú prácu. No napriek prílevu tejto zahraničnej pracovnej sily existuje viac ako 160 tisíc ľudí, ktorí majú problémy sa uplatniť na trhu práce. NÁRODNÁ KOALÍCIA bude politiku zamestnanosti v prvom rade orientovať na vytváranie pracovných príležitostí pre našich obyvateľov.

Sledujte nás na FB NÁRODNÁ KOALÍCIA

Ľudia, ktorí staja za vami: Predsedníctvo strany