ÚVOD

Stanovy strany NÁRODNÁ KOALÍCIA vymedzujú, že naša strana chce rozvíjať výhody príslušnosti  k európskemu spoločenstvu národov. Vníma Európsku úniu ako Úniu národných štátov. Podporí uplatňovanie jednotných pravidiel, jednotného trhu a jednotnej meny tam, kde je  to prínosné pre národné štáty Európskej únie. Zároveň bude dbať o plné uplatňovanie princípu subsidiarity, t.j.  ponechanie kompetencií riešiť veci na čo najnižšom možnom stupni, a to čo najbližšie k regiónom a občanovi.

V stanovách sa uvádza, že NÁRODNÁ KOALÍCIA  rešpektuje záväzky, ktoré viažu Slovenskú republiku v rámci jej členstva v medzinárodných organizáciách. Bude trvale presadzovať,  aby  činnosť týchto organizácií prispievala k uvoľňovaniu medzinárodného napätia, mierovému riešeniu konfliktov a spolupráci medzi národmi sveta.

Európsku úniu vnímame ako spoločenstvo národných štátov Európy. Sme proti bujneniu európskej byrokracie, treba v maximálnej miere zachovať originálne kompetencie národných štátov a na úrovni Bruselu riešiť len veci, ktoré je preukázateľne efektívnejšie vykonávať v rámci prenesenej kompetencie. Budeme presadzovať zrušenie neoprávnených obchodných sankcií voči tretím krajinám, ktoré poškodzujú hospodárstvo členských krajín EÚ.

Politická strana NÁRODNÁ KOALÍCIA nemá momentálne zastúpenie v Európskom parlamente. Kriticky vnímame, že súčasní europoslanci zo slovenských parlamentných strán dvíhajú v Európskom parlamente ruky za také opatrenia, ako sú podpora masovej migrácie, povinné kvóty pre prijímanie migrantov v členských krajinách Európskej únie, za sankcie proti Rusku, ktoré oslabujú hospodárstvo európskych krajín, alebo za označovanie Ruska ako nepriateľa Európy a bezpečnostné ohrozenie. Len pred pár dňami Európsky parlament, aj s pričinením slovenských zástupcov, prijal návrh na uplatňovanie sankcií a pozastavenie platieb z eurofondov pre krajiny, ktoré zasahujú do nezávislosti súdnictva, nebojujú proti korupcii alebo iným spôsobom nerešpektujú zásady právneho štátu. Na báze inštitúcií a byrokracie Európskej únie sa ide vytvárať tribunál, ktorý bude hodnotiť, ale najmä trestať nezávislé a zvrchované európske štáty.

Stotožňujeme sa s názorom občianskeho kandidáta na prezidenta Štefana Harabina,  že nadišiel čas opäť chrániť slovenskú štátnosť. NÁRODNÁ KOALÍCIA má kontakty a chce sa spojiť s takými politickými silami v Európe, ktoré presadzujú zdravý rozum a jasne deklarujú veľké NIE masovej migrácii. S  politickými silami, ktoré chcú chrániť kultúrnu identitu a kresťanské korene európskych národov. S politickými silami, ktoré Európsku úniu vnímajú ako dobrovoľný zväzok národných štátov, ktoré sa spájajú s cieľom hospodárskej spolupráce, voľného pohybu osôb, tovarov a kapitálu, ibaže bez toho, aby podliehali narastajúcemu diktátu bruselských byrokratov. Podporíme výraznú redukciu úradníkov v bruselských centrálach Európskej Rady, Komisie, ale aj Parlamentu. Ušetrí sa tak značné množstvo prostriedkov, ktoré môžu byť použité na rozvoj, a zúži sa tiež priestor na zasahovanie bruselských inštitúcií do nezávislého konania národných európskych štátov.

Zároveň sme proti tlačeniu SR do tzv. „jadra“ EÚ, pretože po podpise Aachenskej dohody medzi Nemeckom a Francúzskom vznikol de facto v tvrdom jadre „Nemecko-Francúzsky superštát“, čo by v prípade nášho pričlenenia do tvrdého jadra v tomto ponímaní znamenalo pre SR nemecko-francúzsku nadvládu, a čo je horšie, odovzdanie časti našej suverenity cudziemu štátu a to je v rozpore so slovenskou ústavou a de facto likvidácia našej štátnosti.

NÁRODNÁ KOALÍCIA bude v záujme ochrany kultúrnej identity a kresťanských koreňov európskych národov vždy proti presadzovaniu politického Islamu a práva šaría v Európe, ktoré vnímame ako bezprostredné ohrozenie našej európskej civilizácie a bezpečnosti občanov členských krajín EÚ.

Svoju programovú víziu budeme koncentrovať do niekoľkých prehľadných téz, aby občanom Slovenska bolo jasné, aké základné ciele a princípy chceme presadzovať, či už v cez našich budúcich zástupcov v Európskom parlamente, alebo v činnosti našich zástupcov v Národnej rade SR alebo v slovenskej exekutíve po parlamentných voľbách 2020.

I. PROGRAMOVÉ  VÝCHODISKÁ

Je čoraz jasnejšie, že Európska únia nemôže existovať v dnešnom stave. Európska únia stojí teda pred zásadnými zmenami. Mnohí predstavitelia EÚ neustále presviedčajú občanov, že potrebujeme „viac Európy“. Doteraz to však znamenalo len viac prerozdeľovania, viac byrokracie, viac míňania, viac zbytočných smerníc a viac korupcie. Aj preto občania dnes „Brusel“ vnímajú ako synonymum plytvania, strnulosti a demokratického deficitu. Súčasťou tohto obrazu je aj neustály pokles účasti voličov na voľbách do Európskeho parlamentu.

Dá sa predpokladať, že Európsky parlament bude mať po týchto voľbách silnejšie zastúpenie národne orientovaných tradicionalistov a reformistov, v porovnaní s doposiaľ silnými politickými skupinami,  ako sú ľudovci, socialisti, liberáli či zelení. Táto zmena sa už teraz prejavuje v spoločenských, ale aj politických náladách naprieč Európou. NÁRODNÁ KOALÍCIA reprezentuje to národne orientované,  tradicionalistické a eurorealistické hnutie, ktoré má momentálne veľkú šancu podieľať sa na Európe budúcnosti. Občania majú jedinečnú možnosť podieľať sa prostredníctvom našej strany na novom politickom usporiadaní, a tým aj na zmene vládnutia v EÚ.

NÁRODNÁ KOALÍCIA primárne vidí záujmy Slovenska, ale rešpektuje záujmy aj ostatných členov EÚ. Preto hovoríme o Európe národných štátov, ktorá má slúžiť každému rovnako a nesmie ohrozovať bezpečnosť občanov jednotlivých členských krajín, zasahovať do ich rozvoja, či negatívne ovplyvňovať kvalitu života v členských štátoch. Európska komisia nesmie prijímať nariadenia, ktoré sú vyjadrením vôle nadnárodných korporácií, či lobistických záujmov, čím pripravuje občanov členských štátov o zisky zo zdanenia takýchto subjektov, či dokonca podporuje drancovanie peňaženiek svojich občanov. NÁRODNÁ KOALÍCIA bude preto na takéto správanie upozorňovať, ale aj vyvíjať tak tlak na Európsku úniu, aby ho vylúčila. Národno-štátne záujmy členských štátov musia byť primárne a až následne by mala prísť, na báze konsenzu, tvorba jednotlivých agend tak, aby pozitívne vplývali na zlepšenie kvality života vo všetkých členských štátoch.

Dôsledkom mocenských záujmov establišmentu súčasných orgánov EÚ sa stal proces výraznej centralizácie rozhodovania na úrovni Bruselu. Nepriamym následkom týchto tendencií je vznik vážnych bezpečnostných ohrození, medzi nimi ohrozenia občianskymi nepokojmi, ohrozenia oveľa vyššou a násilnejšou kriminalitou, ako aj ohrozenia sociálnymi výbuchmi nespokojnosti tých, ktorí stále viac prispievajú a stále menej dostávajú.

Tieto reálne, vážne, ale flagrantne ignorované ohrozenia sú dnes priamym dôsledkom väčšej integrácie v rámci EÚ, vyššej frekvencie diktátu, nátlaku a vydierania neposlušných štátov bruselským establišmentom. Vo svojom dôsledku ide o odbúravanie demokratických zásad, na ktorých pôvodná EÚ vznikla. Preto je v životnom záujme všetkých členských národných štátov EÚ spolupráca a rovnocenné partnerstvo vo výrazne decentralizovanej, menej integrovanej EÚ. Silnú a funkčnú EÚ môžeme dosiahnuť len spojením silných, sebavedomých a rovnocenných partnerov, ktorí ju tvoria.

Aby bolo možné ľudí presvedčiť o správnosti európskej myšlienky, európske inštitúcie musia prejsť zásadnou modernizáciou. Práve ony musia začať šetriť, zvyšovať transparentnosť a získať tak stratenú dôveryhodnosť. Nevyhnutným krokom pri snahe o udržanie projektu EÚ pri živote je prijatie zásadných reforiem, ktoré vrátia fungovanie EÚ ku pôvodnému cieľu hospodárskej spolupráce, voľného pohybu tovarov, služieb a osôb pri zvýšenej ochrane vonkajších hraníc Únie.

Masová nekontrolovateľná imigrácia, najmä moslimského obyvateľstva z Afriky do Európy, je pre európske štáty a ich kultúru zničujúca. Budeme presadzovať rázne kroky na ochranu vonkajších hraníc Európy, odmietnutie povinných kvót, zaviesť efektívne kroky na deportáciu migrantov späť do domovských krajín a vhodnou hospodárskou pomocou v domovských krajinách predchádzať masovej migrácii. Len suverénny národný štát má právo rozhodnúť, koho a za akých podmienok prijme na svoje zvrchované územie.

V rámci režimu kolektívnej bezpečnosti požadujeme, aby Slovensko rázne presadzovalo pozíciu NATO ako neútočného zoskupenia usilujúceho sa o zmierňovanie medzinárodného napätia, ktoré nefabuluje nepriateľov a uprednostňuje komunikáciu pred konfrontáciou. Akékoľvek útočné aktivity NATO alebo skupiny členských štátov NATO musia podliehať predchádzajúcemu schváleniu v Bezpečnostnej rade OSN.

Vybrané kapitoly

a) Ideová kríza v Európe

Ideovú krízu v Európe predstavuje neoliberalizmus, ktorý neváha prikazovať štátom prijímať bezpečnostné ohrozenia, podnikať sociálne inžinierstvo v podobe nefunkčnej sociálno-kultúrnej integrácie. Prijímania zvrátenej genderovej ideológie, ktorá podporuje negatívny trend v demografii a ako liek na tento trend nám núka prírastok v neprispôsobivých migrantoch z tretieho sveta. Za obzvlášť závažný problém považujeme pretláčanie genderovej ideológie v školách a predškolských zariadeniach,  do učebných osnov a pomôcok, ako to vidíme v niektorých krajinách západnej a severnej Európy. NÁRODNÁ KOALÍCIA  sa bude stavať proti týmto ideám a bude pri Európskom parlamente pôsobiť ako ochranca tradičných európskych hodnôt, ako aj identity slovenského národa. Prioritou pre NÁRODNÚ KOALÍCIU bude preto ochrana tradičnej rodiny a manželstva ako zväzku muža a ženy ako základného piliera našej spoločnosti a národa. Zároveň budeme presadzovať  zrušenie iniciatívy EÚ ohľadom falošného boja proti tzv. hybridnej vojne, dezinformáciám a nepravdivým správam, čo považujeme v skutočnosti za novodobú cenzúru a obmedzovanie slobody slova a prejavu, najmä vo vzťahu k alternatívnym médiám, nakoľko to považujeme za nástroj politického boja voči komukoľvek, kto si dovolí vysloviť iný ako „jediný správny“ názor prezentovaný mainstreamovými médiami.

b) Zahraničná politika

Európska únia nie je subjektom medzinárodných vzťahov, ale ich objektom. To znamená, že medzinárodné vzťahy sa na jej území odohrávajú, no sama do nich vstupuje len málo. To je spôsobené takmer nulovým konsenzom v zahraničnej politike členských štátov EU a takmer nulovým mocenským potenciálom EÚ, keďže si sama nedokáže garantovať bezpečnosť, a to ani na úrovni jednotlivých štátov. Preto by mal byť v prvom rade nájdený konsenzus v zahranično-politickom smerovaní a následne prijaté kroky na vytvorenie minimálnych spoločných menovateľov konsenzuálnych postojov zahraničnej politiky všetkých štátov EÚ.

Záujmy krajín EÚ podrývajú aj sankcie voči Rusku. Tie škodia ekonomikám viacerých jej členov, zatiaľ čo veľké európske korporácie živo podnikajú v Rusku. Sankcie voči Rusku by mali byť minimálne prehodnotené, a pokiaľ majú slúžiť na riešenie vnútro politických problémov niektorých členov EÚ, alebo USA, tak nech sú tieto sankcie a represívne kroky voči RF riešené na bilaterálnej úrovni.

Je zrejmé, že vzťahy Európskej únie  a Washingtonu nie sú vyvážené. USA nemali potrebu konzultovať s Európskou úniou ani také významné kroky, akými sú vystúpenie zo zmluvy o raketách krátkeho a stredného doletu, či vystúpenie z Iránskej jadrovej dohody. Preto členské krajiny EÚ musia začať rozmýšľať o tom čo je dobré hlavne pre ne, bez ohľadu na predstavy USA, či iných mimo európskych spojencov. Primárne treba začať od definície tých záujmov štátov Európy, v ktorých je prienik a ktoré budú vyjadrovať potreby národných štátov. Medzi také nesporne patria oblasti od ekologickej bezpečnosti, jadrového odzbrojenia, až po ochranu pred nelegálnou migráciou, alebo pred nadnárodným organizovaným zločinom rôzneho druhu.

c) Bezpečnosť a obrana

NÁRODNÁ KOALÍCIA v záujme znižovania až eliminácie bezpečnostných ohrození podporuje spoluprácu a rovnocenné partnerstvo štátov a bude podporovať iniciatívy na zlepšenie vzájomnej komunikácie. Ale zároveň budeme odmietať mechanizmy diktátu, mediálnej manipulácie a priameho potláčania demokracie v záujme mocenských ambícií hŕstky jednotlivcov a ich lobistov z pozadia. V záujme prosperity a mieru pre všetkých členov v spoločenstve slobodných národných štátov Európy, budeme odmietať etablovanie nadnárodných mocenských nástrojov, umožňujúcich mocenské vynucovanie záujmov nadnárodnej oligarchie, medzi ktoré patria nielen nadnárodné ozbrojené sily, ale aj všetky nadnárodné piliere štátnej moci, ktoré bude možné ľahko zneužiť na potláčanie suverénnej slobodnej vôle voličov v národných štátoch.

Uvedomujeme si historickú skúsenosť, že práve veľké štátne zoskupenia si tradične trúfajú presadzovať vôľu vládcov silovými mocenskými prostriedkami, z čoho vyplýva skutočnosť, že tzv. spoločná obrana EÚ by vlastne znamenala menej bezpečnosti. Preto NÁRODNÁ KOALÍCIA nepodporí, ani v rámci EÚ, ani na bilaterálnej úrovni, vytváranie spoločných ozbrojených síl, ani spoločných spravodajských agentúr, prokuratúry, polície, alebo iných pilierov štátnosti a suverenity štátnej moci.

Tento zásadný postoj nebude brániť vytváraniu mnohonárodných, v niektorých oblastiach finančne a technologicky náročných spôsobilostí, s vybraným, aj väčším zoskupením menších štátov, pri zachovaní absolútnej suverenity nad použitím svojej časti prostriedkov a síl. Pritom podporu projektov mnohonárodných spôsobilostí budeme, ako zodpovedný politický subjekt, podmieňovať absenciou dominantného partnera alebo „jadra“ v takomto zoskupení slobodných štátnych partnerov. Funkciu obrany a zabezpečenia obranyschopnosti pokladáme za jeden z najdôležitejších pilierov suverénnej štátnej moci národných štátov.

Iniciatívy na mocenské presadzovanie spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, ruka v ruke s nátlakom na etablovanie priamo s nimi súvisiacich mocenských nástrojov a predpokladov, vo forme vzniku nadnárodných ozbrojených síl a zborov EÚ, môžu za istých podmienok pre malé štáty európskeho kontinentu a susediacich regiónov predstavovať bezpečnostné ohrozenie. Je našou povinnosťou chrániť suverenitu Slovenska a všetkých partnerských štátov pred mocenskými svetovládnymi ambíciami, aby raz naši vnuci za znovuzískanie slobody nemuseli draho platiť.

V rámci opatrení komunitnej a osobnej ochrany a bezpečnosti bude zároveň NÁRODNÁ KOALÍCIA presadzovať zrušenie legislatívy na úrovni Európskej komisie, ako aj Slovenskej republiky, ktorá výrazným spôsobom zasahuje do práv držiteľov legálnych zbraní a pod zámienkou boja proti terorizmu sprísňuje legálnu držbu zbraní. Máme na mysli Smernicu EÚ o kontrole zbraní, ktorá je porušením samotnej zmluvy EÚ, nakoľko ide o právnu úpravu, ktorá je výlučne v kompetencii členských štátov. Tiež sa to týka pripravovanej novely zákona č.190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive, ktorá je dokonca v mnohých ustanoveniach prísnejšia a ide nad rámec Smernice EÚ. Touto legislatívou sa nenapomôže  bezpečnosti a už vonkoncom to nezabráni brutálnej kriminalite a terorizmu. Práve naopak, zvyšuje sa bezpečnostné ohrozenie, pretože implementáciou sa dosiahne len enormný nárast obchodovania so zbraňami načierno. Navyše, takýmto bezprecedentným odzbrojením obyvateľstva sa držiteľom legálnych zbraní zabráni aktívne sa brániť v prípade ohrozenia, napr. pri zmieňovaných kriminálnych, prípadne teroristických útokoch alebo iných násilných útokoch na civilné obyvateľstvo.

d) Migračná politika

Rétorika vyzdvihujúca pozitívny vplyv migrácie z krajín tretieho sveta rôznych progresívcov – liberálov a socialistov sa dlhodobo ukazuje ako chybná, zavádzajúca a v neposlednom rade negatívne vplývajúca na bezpečnosť v európskych krajinách. Vlna teroristických útokov a vznik tzv. NO-GO zón dokazujú, že neexistuje funkčný integračný model a tento socio-kultúrny experiment sa stal otázkou bezpečnosti. Aj keby malo ísť o jediného ľahko zraneného Slováka v budúcnosti, odmietame sa akokoľvek podieľať na ohrození bezpečnosti občanov našej krajiny. V bezpečnostnej otázke migrácie z krajín tretieho sveta preto tvrdo presadzujeme bezpečnosť Slovákov na prvom mieste, tak ako medzi otázky bezpečnosti radíme aj ochranu tradičnej národnej identity Slovenska, ktorá vychádza z kresťansko-tradicionalistickej tradície v ktorej základnú spoločenskú jednotku tvorí rodina zložená z heterosexuálneho páru. Na európskom fóre preto budeme presadzovať zásadu individuálneho riešenia migrantskej otázky, kde si štáty migračnú politiku regulujú sami.

e) Kohézna politika

V rámci kohéznej politiky EÚ na ďalšie programové obdobie 2021-2027 je NÁRODNÁ KOALÍCIA zásadne proti kráteniu rozpočtu v rámci návrhu Viacročného finančného rámca, ktorý členským krajinám predstavila EK a ku ktorému už vláda SR prijala v rozpore so záujmami SR pozitívne stanovisko. Návrh Viacročného finančného rámca pritom ráta s výrazným znížením výdavkov na dve hlavné kapitoly, ktorými sú Kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika. Uvedené škrty sa negatívne prejavia na výške finančných prostriedkov, ktoré bude môcť SR v budúcom období čerpať, a to zhruba o jednu štvrtinu oproti súčasnosti.  Súčasná alokácia obdobia 2014-2020 je vo výške 15,3 miliardy Eur, takže SR môže prísť o takmer 4 miliardy Eur na roky 2021-2027. Zároveň bude NÁRODNÁ KOALÍCIA presadzovať prijatie legislatívy na úrovni EK, ktorá umožní väčšiu flexibilitu pri čerpaní fondov EÚ.

NÁRODNÁ KOALÍCIA  je stranou všetkých ľudí a bude myslieť v prvom rade na tých najzraniteľnejších. Eurofondy na rozvoj regiónov na Slovensku sú prerozdeľované neefektívne. Preto sa naša strana bude zasadzovať o tvorbu takej legislatívy a propagáciu takých ideí, ktoré budú smerovať viacej kapitálu do menej, či najmenej rozvinutých častí Slovenska a pomôžu tak v regiónoch budovať infraštruktúru, či pritiahnuť investorov.

f) Poľnohospodárstvo

Slovensko, ako rovnocenný člen Európskej únie, má právo na rovnakú kvalitu potravín ako Rakúsko, či Nemecko. Národná koalícia sa v EP zasadí o tvorbu takej legislatívy, ktorá bude regulovať tok nekvalitných potravín za dumpingové ceny na Slovensko, ktoré jednak ohrozujú domácu produkciu, ale aj zdravie našich občanov.

Princíp potravinovej suverenity Slovenska nám poskytuje priestor na to aby sme si sami rozhodovali o využívaní produkčného potenciálu  krajiny, o systéme a štruktúre hospodárenia, najmä o zabezpečení kvalitnej výživy obyvateľstva.

Európska legislatíva dnes negatívne vplýva na zlú potravinovú bezpečnosť a celkovú nízku výkonnosť pôdohospodárstva SR. Primárne sa jedná o našu všestrannú  diskrimináciu v podporách, vrátane extrémnych rozdielov v úrovni národných podpôr.

NÁRODNÁ KOALÍCIA bude v Európskom parlamente, s pomocou spojencov, ale aj v ďalších orgánoch EÚ všetkými dostupnými prostriedkami presadzovať agrárnu politiku zabezpečujúcu rovnaké podmienky konkurencie, na jednotnej, regulovanej aj národnej úrovni, pre všetky členské štáty, vrátane Slovenska. To je rozhodujúca podmienka obnovy výkonnosti pôdohospodárstva SR a zabezpečenia aspoň 80%  potravinovej bezpečnosti jednotlivých potravín.

NÁRODNÁ KOALÍCIA bude vyvíjať tlak na Európsku komisiu s cieľom zmeniť štrukturalizáciu poskytovaných eurofondov a dosiahnuť tak ich poskytovanie do väčšieho spektra sektorov pôdohospodárstva, za účelom diverzifikácie produkcie. To povedie k ozdraveniu farmársko-podnikateľského prostredia.

g) Ekológia

Plasty sú jedným z najskloňovanejších problémov v oblasti ekológie za posledných niekoľko rokov. Pozitívom na tejto mimoriadne negatívnej téme je, že ľudia majú sklon k tejto téme pristupovať konštruktívne a majú záujem sa jej venovať. NÁRODNÁ KOALÍCIA bude presadzovať legislatívu, ktorá povedie k riešeniam v podobe zámeny súčasných plastov za ich bio-degradovateľné náhrady. Tak ako aj k zvýšenej pozornosti úradov pri znečisťovaní nielen našej, ale aj celoeurópskej prírody.

K ekológii prirodzene patrí aj otázka výroby elektrickej energie. NÁRODNÁ KOALÍCIA bude podporovať alternatívne zdroje tvorby energie, no nie také, ktoré sú len lobistickými výmyslami za účelom generovania ziskov nemeckých, rakúskych a dánskych firiem na veterné elektrárne, či solárnu energiu. Za najčistejšie produkovanú formu elektrickej energie považujeme vodné elektrárne a za najefektívnejšiu jadrové elektrárne. Keďže rozumieme, že na výrobu jednej vrtule na poli veterných elektrární je vytvorených toľko emisií, ktoré vyprodukuje uhoľná elektráreň pri rovnakom pomere výkonu a vyrobenej elektriny na 1mwh. Preto NÁRODNÁ KOALÍCIA odmieta lobistické projekty niektorých firiem a bude podporovať hľadanie ozajstných alternatív voči súčasným zdrojom energií používaných v EU.

h) Podpora vedy, výskumu a inovácií

NÁRODNÁ KOALÍCIA bude na európskej aj národnej úrovni presadzovať také opatrenia, ktoré majú za cieľ podporu vedy, výskumu a inovácii, pretože to považujeme za jediný spôsob ako podporovať konkurencieschopnosť a trvalo udržateľný rozvoj Európy a SR. Pri týchto opatreniach budeme presadzovať priblíženie sa k cieľu stanovenému v Stratégii Európa 2020, podľa ktorej majú členské štáty investovať do vedy, výskumu a inovácii 3% HDP do roku 2020.

PROGRAMOVÉ  TÉZY  NÁRODNEJ  KOALÍCIE

  • Budeme presadzovať konkrétne opatrenia na ochranu slovenskej štátnosti a národnej suverenity. Prioritou je pritom pre nás ochrana kultúrnej identity a kresťanských koreňov európskych národov. Zároveň budeme presadzovať reformu EÚ s cieľom návratu k pôvodným hodnotám, podľa ktorých vnímame EÚ ako dobrovoľný zväzok národných štátov, ktoré sa spájajú s cieľom hospodárskej spolupráce, voľného pohybu osôb, tovarov a kapitálu, avšak bez toho, aby podliehali narastajúcemu diktátu bruselských byrokratov.
  • Sme proti uplatňovaniu ideológií tzv. politickej korektnosti, multikulturalizmu, LGBTI, liberálno-anarchistickým a sexuálno-rodovým ideologickým prúdom, ako aj neoprávnenému prenosu základných kolektívnych práv umožňujúcemu vydieranie samozvanými občianskymi menšinami na úkor prirodzenosti drvivej väčšiny spoločnosti.
  • Sme proti obmedzovaniu slobody slova a zdieľania digitálneho obsahu na internete.
  • Podporíme výraznú redukciu úradníkov v bruselských centrálach Európskej Rady, Komisie, ale aj Parlamentu. Ušetrí sa tak značné množstvo prostriedkov, ktoré môžu byť použité na rozvoj, a zúži sa i priestor pre zasahovanie bruselských inštitúcií do nezávislého konania národných európskych štátov.
  • Budeme presadzovať rázne kroky na ochranu vonkajších hraníc Európy, odmietnutie povinných kvót, zaviesť efektívne kroky na deportáciu migrantov späť do domovských krajín a vhodnou hospodárskou pomocou v domovských krajinách predchádzať ekonomickej migrácii. Len suverénny národný štát má právo rozhodnúť, koho a za akých podmienok prijme na svoje zvrchované územie. Podporíme vypovedanie paktu OSN o utečencoch podpísanej v decembri 2018 bez súhlasu Národnej rady SR.
  • Podporíme postupné zavedenie jednotných účtovných štandardov v rámci Európskej únie, aby sa zjednodušila administratíva najmä pre malých a stredných  podnikateľov a živnostníkov, sme ale proti zjednoteniu daňových režimov, ktoré pokladáme za súčasť zvrchovaného rozhodovania národných štátov.
  • Budeme presadzovať rozsiahle zmeny v systéme agrárnej dotačnej politiky EÚ v záujme odstránenia diskriminácie a vytvorenia rovnocenných podmienok medzi členskými štátmi, s cieľom podpory produkcie a nie jej útlmu, a tiež pravidlá na primeranú ochranu národných trhov pred masívnymi dovozmi, často nekvalitnej produkcie, likvidujúcej domácich producentov. Chceme rovnakú kvalitu potravín a elektrospotrebičov v rámci EÚ.
  • Sme proti zníženiu výdavkov na politiku súdržnosti EÚ, ktoré sa prejaví vo výraznom znížení finančných prostriedkov z eurofondov pre SR na roky 2021-2027.
  • Nepodporíme vytváranie spoločných nadnárodných ozbrojených síl, policajných a spravodajských zborov EÚ. Existuje vážne riziko, že nadnárodné ozbrojené sily a zbory by sa stali donucovacími mocenskými nástrojmi veľkých štátov, ako je tomu neraz v organizácii NATO. Dobrovoľná a navzájom výhodná spolupráca a rešpekt vlasteneckých ozbrojených síl národných štátov poskytuje synergický efekt pre bezpečnosť celej  EÚ.
  • V oblasti zahraničnej politiky EÚ budeme presadzovať bezvýhradné rešpektovanie medzinárodného práva vo vzťahu k iným krajinám a organizáciám, ako aj samostatné a nezávislé prijímanie rozhodnutí, ktoré v prvom rade sledujú konsenzuálne spoločné záujmy celej EÚ, pri rešpektovaní špecifických národnoštátnych záujmov jej členských krajín, a nie záujmy USA a iných mocností.