Starnutie človeka je bezpochyby jedným, nie jediným dôvodom pre vysvetlenie nutnosti a dôležitosti dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti. Je zrejmé, že starý človek s fyziologickým úbytkom funkcií, obmedzením zdatnosti, odolnosti a adaptability, u ktorého dochádza k zhoršovaniu funkčného zdravia, nárastu stresorov a k chorobným zmenám, sa stáva možným potenciálnym objektom dlhodobej starostlivosti. Jednoducho staroba nie je niečo, čo vás náhodne stretne na ulici.

Ak hovoríme, aký charakter by mal mať náš štát a ako ďalej kultivovať slovenskú štátnosť, jednou z odpovedí je koncept štátnosti založený na štáte, ktorý je starostlivý a súcitný.

Naplniť tieto ideály modernej slovenskej štátnosti znamená aj zodpovednosť voči starším a ponúknuť praktické odpovede v zákonoch, ktoré pomáhajú ľuďom.

Máte 50 rokov a viac? Poďte s nami bojovať za dobrý ústavný zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.

V októbri 2017 oznámil vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker prípravu zákona o dlhodobej zdravotno-socálnej starostlivosti. Bol súčasťou plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2018 a mal upraviť podmienky na poskytovanie dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, ako aj spôsob jej financovania. Vlani v lete rezort zverejnil predbežnú informáciu o príprave zákona a sľuboval predložiť nový právny predpis do pripomienkového konania v auguste 2018. „Podpore osôb odkázaných na dlhodobú starostlivosť sa aktuálne venujú rezorty zdravotníctva, ale aj práce, sociálnych vecí a rodiny. Vytvorenie jednotného zákona má podporiť fungovanie systému komplexnej sociálno-zdravotnej dlhodobej starostlivosti,“ uviedlo v tom čase Ministerstvo zdravotníctva (MZ).

Odborníci upozornili, že avizovaná legislatíva mešká. Dnes je definitívne jasné, že tento zákon nebude. Zodpovednosť za to nesie výhradne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením Jána Richtera. A práve vďaka nemu v súčasnosti nie je financovanie a jasné rozlíšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti legislatívne ukotvené, klienti sú často nesystémovo premiestnení zo zariadení zdravotníckych a sociálnych služieb domov, z domu do zariadení rôznych služieb, dochádza ku kolíziám medzi službami a ich financovaním.

Potrebujeme ústavný zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti?

Právo na dôstojnú starobu by nemala byť len prázdna fráza, ale zakotveným ústavným právom, ktoré ponúka predvídateľnosť celého komplexu verejných služieb, nástrojov politík a ich financovanie pre občanov, ktorí dosiahli 50 rok svojho života.

Ponúkať prepojenosť zdravotno-sociálnych služieb, ktoré sú vzájomne funkčne prepojené na úrovni štátom garantovanej minimálnej siete – pridelených obvodov sociálno-zdravotnej starostlivosti znamená, že štát preberie plne zodpovednosť za dôstojnú starobu seniorov.

Ústavným zákonom o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti (Long-term care, LTC) my v NÁRODNEJ KOALÍCIÍ rozumieme garantované právo ako na starostlivosť v domácom prostredí, tak starostlivosť v inštitúciách. Ide o komplex služieb, ktoré potrebujú ľudia s dlhodobo obmedzenou sebestačnosťou, predovšetkým v oblastiach bazálnych (hygieny, obliekanie, prípravy a príjmu potravy, užívanie liekov, v oblasti mobility) a inštrumentálnych (umožňujúcich žiť človeku nezávisle na svojej komunite, napríklad nakupovanie, obstaranie financií, bežné domáce práce).

Cieľom takéhoto ústavného zákona nie je len naplnenie konceptu „štátu, ktorý je starostlivý a súcitný“, ale predovšetkým zjednotenie elementárnej zdravotno-sociálnej podpory a starostlivosti na úrovni prieniku zdravotných a sociálnych služieb a ich financovanie.

Poďme hovoriť o tom, čo je podstatné!

NÁRODNÁ KOALÍCIA víta návrhy Ministerstva zdravotníctva na posilnenie poskytovateľov ošetrovateľskej a paliatívnej starostlivosti, rovnako je dobré, že ministerskí úradníci už dnes hovoria o vytvorení optimálnej siete podľa odhadovaného počtu osôb v potrebe ošetrovateľskej starostlivosti. Snaha ministerky Kálavskej sa nedá poprieť. Poďme však v návrhoch ďalej!

Otvorme tému priznania štatútu špecializovanej komunitnej zdravotno-sociálnej sestry. Otvorme rovnako zjednotenie financovania týchto služieb, teda zjednotenie a predvídateľného nároku na finančnú úhradu, nielen pre klienta, ale aj zariadenie. Začnime hovoriť o normatíve na klienta vyžadujúceho si sociálno-zdravotnú starostlivosť.

NÁRODNÁ KOALÍCIA prichádza ako prvá so zámerom ústavného zákona o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, k diskusii o ňom pozývame všetkých seniorov, ich rodinných príslušníkov, ako aj profesné a stavovské organizácie, ktorých sa to týka, pretože pre nás „rodina na prvom mieste“ znamená aj medzigeneračnú solidaritu a dôstojnú starobu našich starých rodičov.

Slavěna Vorobelová
predsedníčka
NÁRODNÁ KOALÍCIA